Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство към СУ „Христо Ботев”, с. Габаре е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лицата с нестопанска цел. 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
Глава седемнадесета
НАСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.(2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.

(3) Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.

(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Директорът и заместник-директорите на училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие не може да бъдат членове на органите за управление на настоятелството, докато заемат съответната длъжност, но може да участват в заседанията им със съвещателен глас.

Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата:

 1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;
 2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
 3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;
 4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
 5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
 7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

Членове на Училищното настоятелство към СУ „Христо Ботев“

Основните цели на УН включват подпомагане и съдействие на училището в следните направления:
 •  1. Реализиране на програми в областта на образованието, науката, изкуството и социалната дейност и други;
 •  2. Популяризиране и развитие на дейности в образователната организация в съответствие с общочовешкия прогрес, демократичните ценности и европейските стандарти;
 •  3. Подпомагане на образователно-възпитателния процес в едноименното училище.
 •  4. Съвместна дейност с  неправителствени  организации;
 •  5. Подпомагане на развитието и осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
 •  6. Подпомагане разработването и реализирането на проекти;
 •  7. Популяризиране формите на работа и резултатите от цялостната дейност на училището.

Покани:

Покана за свикване на общо събрание на 28.04.2022 г.

Покана за свикване на общо събрание на 05.10.2021 г.

Покана за свикване на общо събрание на 11.02.2020 г.