Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Изпити - НВО

I. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

За IV клас 

05.01.2024 г.

Български език и литература  – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика                                 – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас.

2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас.

3. Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2023/2024 година.

4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература 


5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците тук »»»

 
Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмено изпитване. 
Времетраенето е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над определеното време.
 
Тестът за НВО по БЕЛ в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:
1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно време за изпълнение 10 минути. 
Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор. Избираемите отговори са три, като само един е верен. 
Прогнозното време за изпълнение на задачите е 10 минути.
2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него. 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. 
Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на 
свободните отговори, както и времето за четене на текста.
3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор, която може да е свързана със:
- създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
- редактиране на текст;
- създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
- създаване на текст по картинка и словесна опора.
Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения и с прогнозно време за изпълнение 15 минути.
 
Тестът по български език и литература за НВО в IV клас съдържа:
- 9-13 задачи с избираем отговор с три възможности за отговор, от които само един е правилен;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача с разширен свободен отговор.
 
Тестът по математика съдържа 25 задачи, от които:
- 18 задачи с избираем отговор;
- 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори


VІІ клас

Български език и литература          – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика                                         – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Заявление за НВО VII  клас - чужд език

Срокът за подаване е 01-16 февруари 2024 г.Попълнените заявления се подават на място в училище или  на ел. адрес на училището: info-602022@edu.mon.bg  

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на VII клас.

2. Инструктаж за квестора за НВО в края на VII клас.

3. Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на VII клас през учебната 2023/2024 година.


Български език и литература              – 10 юни 2024 г., начало 11,00 часа
Математика                                            – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)    – 11 юни 2024 г.

Писмена част:
- за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
- за ниво А2, начало 09,30 часа
- за ниво А1, начало 10,00 часа


• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото


Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на всеки ученик)

– 19 юни 2023 г., по график в две сесии - от 8,30 и от 14,30 часа

Инструктаж - ученик

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на X клас през учебната 2023/2024 година.

   Заявление за НВО X клас - чужд език

– 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

Срокът за подаване е 01-16 февруари 2024г.  - Попълнените заявления се подават  на място в училище или на ел. адрес на училището: info-602022@edu.mon.bg                                         

  Заявление за НВО X клас - ИТ

   Срокът за подаване е  02 - 16 февруари 2024 г.   - Попълнените заявления се подават на място в училище или ел. адрес на училището: info-602022@edu.mon.bg