Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

изпити - ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г.

Подробности за  ДЗИ (от сайта на МОН) 

I.   Заповед на министъра на образованието 

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

 

Сесия май – юни

 • Български език и литература        – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч. - Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 •                                                              – 20 май 2021 г., начало 08,30 ч. - Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
 •                                                     -  до 06.06.2022 г.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
 •                                                                    – в периода 26май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Подаване на заявления за допускане  и определяне вида на   задължителен държавен изпит/държавен изпит/изпит за придобиване на професия     - до 20.12.2021 г.   -Заявление за допускане до изпит 

 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    03-18.02.2022 г.   

-  Заявление за допускане до изпит         

Инсруктаж за зрелостника- instr_zrelostnik_2022.pdf

Инстуктаж за зрелостника - изпит - Теория на професията

Сесия август – септември

 • Български език и литература        – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 •                                                               – 26 август 2021 г., начало 08,30 ч. - Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
 •                                                              -  до 07.09.2022 г.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
 •                                                                    – в периода 29 август – 30 септември  2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    27.06 - 08.07.2022 г.  

Заявление за допускане до изпит 


 

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на
втора степен на професионална квалификация за професия код 811070 Готвач

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (изм. и доп. ДВ. бр.101 от 3.12.2021 г.)

УКАЗАНИЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ