Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

изпити - ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2023/2024 Г.

Подробности за  ДЗИ (от сайта на МОН) 

Кериерно ориентиране и избор на висше училище - https://rsvu.mon.bg

I.   Заповед на министъра на образованието 

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)                            

Подаване на заявления за допускане  и определяне вида на   задължителен държавен изпит/държавен изпит/изпит за придобиване на професия     - до 15.12.2023 г

     -Заявление за определяне вида на изпита по теория на професията и допускане до изпит 

 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    06.02 - 21.02.2024 г.  за сесия  Май-юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    26.06 - 11.07.2024 г.  за сесия  Август-септември

  -  Заявление за допускане до изпит         

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК         

     - до 07.06.2024 г. включително   - Май-юни

    -  до 05.09.2024 г.   включително      - Август-септември

 

Сесия май – юни

 • Задължителен държавен зрелостен изпит 
 •   - по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.- Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.- Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г.    

 Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит

- по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
           – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –30 август 2024 г.

Подаване на заявления за допускане до допълнителните ДЗИ -  06.02 - 21.02.2024 г. и Валидиране на компетентности по чл. 167, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Допълнителните ДЗИ са по следните предмети: 

 • БЕЛ (ООП); БЕЛ (ПП);
 • Математика (ООП); Математика (ПП);
 • История и цивилизации (ПП);
 • География и икономика (ПП);
 • Философия (ПП);
 • Биология и здравно образование (ПП);
 • Химия и опазване на околната среда (ПП);
 • Физика и астрономия (ПП);
 • Информационни технологии (ПП);
 • Информатика (ПП);
 • Предприемачество (ПП);
 • Музика (ПП);
 • Изобразително изкуство (ПП);
 • Английски език (ПП – В1.1); Английски език (ПП – В1); Английски език (ПП – В2); Английски език (ООП – А2); Английски език (ООП – В1.1); Английски език (ООП – В1); Английски език (ООП – В2.1);
 • Немски език (ПП – В1.1); Немски език (ПП – В1); Немски език (ПП – В2); Немски език (ООП – А2); Немски език (ООП – В1.1); Немски език (ООП – В1); Немски език (ООП – В2.1);
 • Френски език (ПП – В1.1); Френски език (ПП – В1); Френски език (ПП – В2); Френски език (ООП – А2); Френски език (ООП – В1.1); Френски език (ООП – В1); Френски език (ООП – В2.1);
 • Испански език (ПП – В1.1); Испански език (ПП – В1); Испански език (ПП – В2); Испански език (ООП – А2); Испански език(ООП – В1.1); Испански език (ООП – В1); Испански език (ООП – В2.1);
 • Италиански език (ПП – В1.1); Италиански език (ПП – В1); Италиански език (ПП – В2); Италиански език (ООП – А2); Италиански език(ООП – В1.1); Италиански език (ООП – В1); Италиански език (ООП – В2.1);
 • Руски език (ПП – В1.1); Руски език (ПП – В1); Руски език (ПП – В2); Руски език (ООП – А2); Руски език(ООП – В1.1); Руски език (ООП – В1); Руски език (ООП – В2.1).

     -  Заявление за допускане до изпит  за допълнителните ДЗИ  и валидиране на компетентности по чл. 147 , ал. 1. т. 2 от ЗПУО      

    На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за
лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като
общообразователен предмет по реда на ДЗИ.
     На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас
преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен
предмет.

Инсруктаж за зрелостника- instr_zrelostnik_2024.

Инстуктаж за зрелостника - изпит - Теория на професията

                 На датите на допълнителните ДЗИ се провеждата и съответните задължителни държавни изпити за лица, завърши

ли последния гимназиален клас преди 2021 - 2022, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изклщчение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет. 

Заявление за допускане до изпит 

    На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като
общообразователен предмет по реда на ДЗИ.
     На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.


 

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на
втора степен на професионална квалификация за професия код 811070 Готвач

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (изм. и доп. ДВ. бр.101 от 3.12.2021 г.)

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.,..., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23.12.2022 г.) (публ. 09.01.2023 г.)

УКАЗАНИЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ