Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Документи, графици , заповеди и ваканции

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 -2022 ГОДИНA

         1. Етичен кодекс 2022/2023     

 

   Ковид-19

     1. "Екшън план" за дейностите за превключване за кратко време за работа в дистанционна среда

       2. Училищна програма за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19

       3. Алгоритъм на дезифекционните мероприятия на работните места 

       4. Правила за работа и обучение в ОРЕС в условията на КОВИД - 19 

             Стратегия

     1. Стратегия за развитие на Средно училище "Христо Ботев" с. Габаре 2020/2024 г.

         Правилници 

         1.  Правилник за дейността и устройството на училището 2022/2023

            2. Правилник за Вътрешния трудов ред  2022/2023

            3. Правилник за Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд /БУВОТ/ 2022/2023

            4. Правилник за Архивиране, съхранение и унищожаване на документи-2022/2023

             Планове

        * План за приключване на I учебен срок - 2022/2023

           1. Годишен план за дейността на училището 2022/2023

           2. План за Квалификационната дейност 2022/2023

           3. План за въвеждащо и продължавашо обучение за запознаване с изискванията за ЗМИП и актовете за прилагането му на служителите

           4. План на заседанията за работа на Педагогическия съвет за 2022/2023

           5. План за работата на училищния координационен съвет /УКС/ за справяне с тормоза - 2022/2023

           6. План - програма за действие за Безопасност на движението по пътищата - 2022/2023 г. 

           7. План за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари - 2022/2023

            8. План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението - 2022/2023

            9. План за готовността на училището при тежки зимни условия - 2022/2023

         Правила

         1. Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни

             2. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси

             3. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование  2022/2023

             4. Вътрешни правила за организация и провеждане на дейности по интереси - 2022/2023

             5. Вътрешни правила за работа с Електронен дневник 2022/2023

             6. Вътрешни правила за избор, доставка и предоставяне за безвъзмездно ползване на учебници - 2022/2023

             7.  Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ) - актуализирани към 01.09.2022 г.

             8. Вътрешни правила за разпределяне на средствата за работа с деца от уязвими групи

             9. Вътрешни правила за организиране на ученическото хранене - 2022/2023

            10. Вътрешни птавила за осигуряване на ученическото столово хранене 2022/2023

            11. Вътрешни правила за работно и представително облекло - 2023 г.

            12. Правила за вътрешно подаване на сигнали - 2023 г.

            13. Правила за организиране и провеждане на практическо обучение - учебна и производствена практика 

            Програми

        1. Годишна училищна програна на ЦОУД  - 2022/2023

        1. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - 2022/2023

           2. Програма за превенция на ранно напускане на училище на ученици в задължителна училищна възраст - 2022/2023

           3. Програма за превантивна, корекционна работа с ученици, застрашени от отпадане за учебната - 2022/2023

           4. Програма за Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно обтазование 2022/2023

           5. Училищна програма за задържане на учениците в училище-2022/2023

           6. Програма на екипите за обща подкрепа на личностното развитие - 2022/2023

           7. Училищна програма за подобряване резултатите на учениците от НВО и ДЗИ

           8. Училищна програма за подобряване резултатите на учениците от НВО - 4 клас

           9. Училищна програма за подобряване резултатите на учениците от НВО  - 7 клас

         10. Програма за Наставничество на новоназначени учители и стажант-учители 22-23


        Седмично разписание I срок 2022/2023

      Седмично разписание II срок 2022 /2023

              - Организация на учебния ден

              - Заповед за определяне на дневното разписание на училището

             -  График за учебното време и ваканции   2022/20223  

            - График на ресурсен учител за работа с деца със СОП - II чебен срок - 22-23

            - График - Класни и контролни - 5-12 клас за II учебен срок - 22-23

            - График - Контролни работи - 1-4 клас за II учебен срок - 22-23

           - График - Консултации по предмети - II учебен срок - 22-23

          -  График - Допълнителни консултации по предмети / обща подкрепа /- II учебен срок - 22-23  

          - График - Консултации в ГЦОУД - II учебен срок - 22-23


Графици   

    1. План - график на комисията по организация на училищните тържества и празници - 2022/2023

    2. Спортен календар 2020/2021

Механизми, системи и други

     1.  Механизъм за контрол на редовно и точно отразяване отсъствията на учениците в задължителната училищна документация - 2022/2023

     2. Механизъм за недопускане на фиктивно записани ученици - 2022/2023

     3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилието - 2022/2023

     4.  Механизъм за съвместна работа с институциите - 2022-2023

Системи

     5. Система от символи за качествени показатели за оценяване I, II и III клас-2022/2023

     6. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и техните лични лекари (медицинското лице в училище) - 2022/2023

     7. Училищна процедура за налагане на санкции на учениците за 2022/2023 

     8. Инструктаж на педагогическите специалисти

     9. Мерки за повишаване качеството на образованието - 2022/2023

    10. СФУК - 2021/2022

           

 1. Решение №373 от 05.07.2017 г.на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 2. Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:
 3. Заповеди за определяне на участници в училищни екипи за съвместна работа с институциите на директора на училището за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 4. Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    0800 10 112
 5. Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    obhvat@mon.bg
 6. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.
 7. Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход
 8. Нововъведения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно училище“– https://b2s.mon.bg

  Насоки за работа на екипите за обхват Декларация за конфиденциалност – образец

 9. Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 10. ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

            Приложения:

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;
 2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;
 3. Практически насоки за действия при инцидент;
 4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата
 5.  Алгоритъм за взаимодействие между институциите

        Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.) 

         Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)

         Програми и проекти - МОН

         Наредби-МОН

         Заповеди - МОН