Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Административни услуги

Вътрешни правила за извършване на административни услуги

Наредбата за административното обслужване 

 

 1. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)                Заявление - образец
 2. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година     Заявление - образец
 3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 4. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование    Заявление за валидиране 
 7. Издаване на диплома за средно образование
 8. Преместване  и приемане на ученици в държавните и в общинските училища
 9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 10. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация    заявление 
 11. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 12. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, диплома    заявление 
 13. Издаване на уверение за ученик   заявление 
 14. Електронна услуга за издаване на уверение за ученик. Същата е публикувана в раздел „Организации и лица, предоставящи обществени услуги“ https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi 

 13. Приемане , преместване и записване на ученици:

14. Декларации, заявления и бланки

      Бланки :