Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Занимания по интереси

Утвърдени занимания по интереси:

  1. Клуб  "Дигителни компетентности"
  2. клуб  "Дигитални умения"
  3. Клуб  "ИТ – Математика"
  4. Клуб  "Интерактивен графичен дизайн"
  5. Клуб  "Настроение“ - танци и песни 5-9 клас
  6. Клуб  "Сладко изкушение" - кулинарство
  7. Клуб  "Арт – работилница"– изработка на декорации, украси, пана, оригами, сувенири
  8. Клуб  "Лека атлетика" – спорт
  9. Клуб  "Художествено слово" 
  10. Клуб  "Славейче" -  танци и песни - 1-4 клас

Информация за ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,

От началото на втория срок има възможност за включване на учениците в извънкласни дейности по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта.

Анкетна карта за ученици 1-4. клас --ТУК

Анкетна карта за ученици 5-12. клас --ТУК

Анкетна карта за родители --ТУК

Дневник на групата -- ТУК

Образец на програмара --ТУК

Учениците ще получат анкетата на хартиен носител в училище

Анкетната карта се предава на класния ръководител до 30.09.2019 г.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Формиране и разпределение на бюджета на заниманията по интереси: въпроси и отговори

Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношение

Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?