Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Занимания по интереси

                   https://class.mon.bg 

 Вътрешни правила за организация и провеждане на дейности по интереси - 2023/2024

Училищна програма за Занимания по интереси за учебната 2023/2023

Утвърдени занимания по интереси  за учебната 2023/2024

  1. Клуб  "Арт – работилница"– изработка на декорации, украси, пана, оригами, сувенири - 1-4 клас
  2. клуб   "Фолклор на етносите" - 1-4 клас
  3. Клуб  "Лека атлетика" – спорт - 5-10 клас
  4. Клуб  "Дигитални умения" - 5-7 клас
  5. Клуб  "Палитра" - 
  6. Клуб  "Приятели на природата" - 1-3 клас / външен лектор /

Информация за ученици и родители

 

С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта.

Анкетна карта за ученици за участие - Прилижение 1

Заявление от педагогическите специалист като ръководители на групи - Пиложение 2

Декларация за информирано съгласие от родител за участие в занимание по интереси - Приложение 3

Уведомителни писмо до директора за изнесено занимание - Прилижение 4

Тематична програма и график за работа на групата - Приложение 5

Дневник на групата - Приложение 6

Инструкция по техника на безопасност и охрана на труда - Приложение 7

Присъствен дневник - Приложение 8

Отчетен доклад за месеца - Приложение 9

Учениците ще получат анкетата на хартиен носител в училище

Анкетната карта се предава на класния ръководител до 30.09.2021 г.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Формиране и разпределение на бюджета на заниманията по интереси: въпроси и отговори

Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношение

Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?