Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Санкции на ученици

 Процедура за налагане на санкция

Училишна поцедура за налагане на санкции-2023/2024

Документи:

 1.  Уведомление родител - процедура за налагане на наказание 
 2. Уведомление до Заклила на детето за налагане на санкция
 3. Протокол от среща с родител
 4. Протокол от посещение вкъщи
 5. Декларация от родител, че е информиран за открита процедура по  налагане на санкция
 6. Предложение от кл. р-л за изслушване
 7. Уведомително писмо до родител за налагане на наказание по чл. 199, ал. 1, т. 1 „Забележка“

 8. Уведомление до родител за откриване на процедура по налагане на санкция

 9. Писмо до родител за наложена санкция
 10. Писмо до родител за допуднати отсъствия
 11. Писмо до родител за  откриване процедура за санкция за допуснати провизанения
 12. Докладна до Педагогическия съвет
 13. Доклад до общината за трайно непосещаващи ущилището ученици
 14. Доклад до Екипа по механизма за обхват към училището
 15. Мотивирано предложение на класен ръководител за налагане на санкция „Забележка“

 16. Заявления до класния ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 15 дни за учедната година

 17. Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни