Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Санкции на ученици

Процедура за налагане на санкция

Училишна поцедура за налагане на санкции-2020/2021

Документи:

 1.  Уведомление родител - процедура за налагане на наказание 
 2. Уведомление до Заклила на детето за налагане на санкция
 3. Протокол от среща с родител
 4. Протокол от посещение вкъщи
 5. Декларация от родител, че е информиран за открита процедура по  налагане на санкция
 6. Предложение от кл. р-л за изслушване
 7. Писмо до родител за наложена санкция
 8. Писмо до родител за допуднати отсъствия
 9. Писмо до родител за допуснати провинения
 10. Докладна до Педагогическия съвет
 11. Доклад до общината за трайно непосещаващи ущилището ученици
 12. Мотивирано предложение на класен ръководител за налагане на санкция „Забележка“

 13. Заявления до класния ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 3 дни

 14. Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни