Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проект BG05M20POOl-2.015 „ Ученически практики - 2”

2022-2023 г.

О Б Я В А

     Училищният екип по проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в СУ "Христо Ботев", с. Габаре“, обявява процедура за подбор по документи на ученици от Х, ХI  и XII клас за участие по проекта.

     1. Период за кандидастване – 14.12.2022 г. – 22.12.2022 г.

     2. Документи за кандидатстване:

          – Заявление по образец;

     3.  Краен срок за подаване на документите – 22.12.2022 г.

     4. Класирането ще се извърши по обявените критерии от екипа на проекта.

      5. Резултатите от подбора на ученици ще бъдат изнесени на информационното табло на 09.01.2023 г.

                                                                     Училищен екип

К Р И Т Е Р И И

за подбор на ученици за включване по

проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“

1.    Ученикът да е на възраст между 16-18 години;                                    

 2.     Участва в часовете по професионална подготовка и учебна практика, като проявява интерес, творчество, инициативност, спазва технологичната и учебна дисциплина;

 3.  Няма наложени тежки  санкции към момента на подаване на документите.                      

        Училищен екип

ПОКАНА

Ръководството на Средно училище   „Христо Ботев“, с. Габаре в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”,  отправя покана към всички работодатели в областта на селското стопанство да се включат в изпълнението на Дейност 1 – „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“.

Дейността предвижда обучение на ученици чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа при изпълнение на задачи, възложени от работодателя под ръководството на наставник.

В обучението ще бъдат включени ученици от Х , ХІ  и XII клас, които се обучават в специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ 

Моля, желаещите работодатели да подадат заявление до директора на гимназията, в което да посочат броя на учениците, които биха приели и за които имат възможност да осигурят реални работни места и броя на наставниците.

Моля, при определянето на броя на наставниците да се съобразите със следните изисквания:

 1. Наставникът трябва да  притежава професионална квалификация по професията, по която се извършва обучението и най-малко три години доказан професионален опит по същата професия.
 2. Един наставник не може да отговаря за повече от петима ученици по едно.

Заявленията за участие може да се подават  на адрес: с. Габаре, ул. „Тома Николов“ № 1 или  e – mail: su_gabare@abv.bg   в срок до 20.01.2023 г.

 Директор на СУ „Христо Ботев“, с. Габаре

инж. Марио Николов

 

 

 2021-2022 г. 

!!! Покана за лектор  към БИЗНЕСА И НАУКАТА ОТ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

 
Покана за подаване на заявление за участие в процедура

Заявление за участие в процедура за Лектор - УТФ

Протокол на комисия за осъществяване на процедура

Обща информация за проекта 

Информация Изпълнение на проекта - Указания 

 https://www.mon.bg/bg/101025     

Вход в платформата: https://upraktiki.mon.bg

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

     Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Основните дейности по проекта са:

 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

    С обучаващата организация-работодател, при която ще се провежда практическото обучение на учениците и с наставниците от нея за изпълнението на проекта ще бъде сключен договор. За провеждане на ученическите практики се разработва програма за конкретно работно място за 240 часа, която се утвърждава от директора на училището по предложение на наблюдаващия учител. Продължителността на 1 час практика е 60 минути, на седмица могат да се провеждат до 35 часа и не повече от 7 часа в един ден практика за учениците навършили 16 г., (за учениците, навършили 18 г. до 8 часа).

Обучаващата организация-работодател:

 1. Предлага работни места, отговарящи на професията/специалността, за която се организира практиката;
 2. Предлага наставници, отговарящи на предварително зададени от училищата критерии;
 3. Участва в съгласуването на тематичните планове за провеждане на практиката;
 4. Създава подкрепяща учебна среда;
 5. Провежда съответния инструктаж с учениците;
 6. Провежда предварително обучение на място;
 7. Осъществява контрол по време на практиката;
 8. Съдейства за разпространение на резултатите;
 9. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта.
 10. Наставникът от фирмата-работодател не може да отговаря за повече от петима ученици по едно и също време и има следните задължения по проекта.

     Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално.Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.

Финансиране:

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на наставници от страна на работодателя в размер на 198 лв. Часовата ставка е фиксирана 13,20 лв. на час, с включени осигурителни и здравноосигурителни вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.
 • Разходи за възнаграждения на привлечени в учебния процес представители от бизнеса и науката, които трябва да проведат 8 учебни часа. За провеждането на 1 учебен час ще се изплаща възнаграждение с включени осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както следва:
 • сътрудник – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера до 3 години –до 14 лв. на учебен час;
 • експерт – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години –до 20 лв. на учебен час;
 • старши експерт –следва да притежава специфичен опит в дадената сфера над 7 години –до 30 лв. на учебен час.

Лица за контакт:

 • Марио Николов - директор, координатор на проекта – su_gabare@abv.bg

 

 Приложения:

Прилижение № 1 - Карта за участие 

Приложение № 1.1 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

Приложение № 4 Удостоверение практики

Приложение № 6 Присъствен списък

Приложение № 7 Удостоверение УТФ

Приложение № 8 - Присъствен списък към чл. 44, ал. 1, т. 2.

Приложение № 13 - Blanka