Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Успех за теб

                BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)


• Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 г.

• Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева

Указания за изпълнение на дейности по проекта.

Примерни тестове  (.zip архив)

Въпросници  (.zip архив)

Индивидуална карта на ученика

Приложение № 10 към чл. 27, ал. 2- Заявление с декларация за информираност и съгласие - допълн. обучения

Приложение № 16 към чл. 53, т. 4 – Отчет на пакетен принцип ДП–Дейност 4

Приложение № 14 а към чл. 50, т. 1-4 – Присъствен списък на учениците - Дейност 4

Бланка - Проект Успех за теб

Началната страница на системата е достъпна на адрес: https://uspeh.mon.bg/ 

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на СУ "Христо Ботев"  с. Габаре   да помогне на учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект.

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

Дейностите по проекта са:
      Дейност 1. „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие”
        Очаква се над 4500 педагогически специалисти и непедагогически персонал да бъдат включени в обучения за работа с деца и ученици от уязвими групи.
       Едно от обученията е за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания. Специални обучения ще има за прилагането на инструментариуми за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, за маркери при риск на деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици.
       Друго обучение ще има за използване на инструментариум за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им.
       Предвижда се и въвеждаща квалификация за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа, както и обучение на непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници).
       
       Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес”
       
       Дейност 3. ,Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование
      За стипендията могат да кандидатстват ученици от  I до VII клас с представен документ, който потвърждава класиране в национален или международен конкурс, олимпиада и състезание в периода след стартирането на проекта (27 януари 2023 г.)
       В рамките на всички дейности по проекта ще има възможност училищата да оборудват нови кабинети (до 9000 лева)  или да закупят допълнително оборудване (до 6000 лева) за работа с деца с таланти или със специални образователни потребности, както и за осигуряване на средства за работата на специалисти и др.

       Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование. ”
 
       Дейност 5. „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа вучилищното образование“.