Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проект "Различни , но заедно"

 

Проект  BG05M2OP001-3.017-0022-C01-M003

„Различни, но заедно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Договор за БФП BG05M2OP001-3.017-0022-C01 в рамките на процедура BG05M2OP001-3.017   “ Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда ”