Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проект "Подкрепа за успех"

 Проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

 

Учебна 2021/2022 година 

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" с. Габаре - 2021/2022

Индивидуална карта за 2021/2022 учебна година

Училиища в област Враца, включени в Приложение №1

Тематична област

Дейност

клас

Брой групи

Брой   у-ци

график

Ръководител на група

1.            

БЕЛ

 

обучителни трудности

I

1

5

понеделник -  

сряда -   

Камелия Иванова

2.             

БЕЛ

"Българче"

обучителни трудности

III

1

5

вторник -  

Тоня Банкова

3.             

БЕЛ

обучителни трудности

II

1

5

понеделник - 

вторник -  

Пенка Вълчева 

4.

БЕЛ

обучителни трудности

V

1

5

 

Маргарита Борисова

5.             

Математика

обучителни трудности

VII

1

5

 

понеделник -  

вторник -   

Марияна Тошева

6.             

Матемаика

обучителни трудности

X

1

5

понеделник - 

вторник - 

 

Румен Божинов

7.             

БЕЛ

обучителни трудности

X

1

5

петък - 

Геновева Василева

8.

БЕЛ

успешно полагане на държавния зрелостен изпит

XI

1

5

сряда

Геновева Василева

Учебна 2020/2021 година 

08102020 Приложение Индивидуална карта на ученика за учебната 2020-2021

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" с. Габаре - 2020/2021

Тематична област

Дейност

клас

Брой групи

Брой   у-ци

график

Ръководител на група

1.            

БЕЛ

"Забавна азбука"

обучителни трудности

I

1

5

понеделник - 14.40 ч. 

сряда -  14.40 ч. 

Пенка Вълчева

2.             

Математика

"Лесно и чудесно"

обучителни трудности

I

1

5

вторник - 14,40 ч.

четвъртък - 14,40 ч. 

Пенка Вълчева

3.             

БЕЛ

"Българче"

обучителни трудности

II

1

5

вторник - 14,40 ч. 

Тоня Банкова

4.             

БЕЛ

обучителни трудности

IV

1

5

понеделник - 15,00 ч.

вторник -  15,00 ч.

Камелия Иванова 

5.

Математика

обучителни трудности

IV

1

5

сряда - 15,00 ч.

четвъртък - 15,00 ч.  

Камелия Иванова

6.             

Математика

обучителни трудности

VI

1

5

 

понеделник - 15,30 ч. 

вторник - 15,30 ч.  

Марияна Тошева

7.             

Матемаика

обучителни трудности

VII

1

5

понеделник - 15,30 ч. 

вторник - 15,30 ч.  

 

Румен Божинов

8.             

БЕЛ

обучителни трудности

VII

1

5

понеделник - 15,30 ч.

вторник -  15,30 ч.

Маргарита Борисова

9.             

БЕЛ

обучителни трудности

XII

1

5

петък - 13,20 ч.  

Геновева Василева

10.             

Кулинарни техники и технологии

обучителни трудности

X

1

5

вторник - 14,00 ч.

сряда - 14,00 ч. 

петък -  14,00 ч. 

Пенка Дамянова


1. Заповед за у-ща включени в "Подкрепа за успех"

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

3. указания - проект "Подкрепа за успех"

 

Приложение 2 - ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА от 30.01.2020 г.

 

6. Писмо - началник на РУО

7. Приложение 1- Индивидуална карта- 09.2019 г.

8. Приложение 2 - Програма с график 

9. Приложение 3  - декларация за информираност и съгласие

10. Удостоверение-проект ПУ

11. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евроатом) № 2018/1046

12. Списък 1 към Заповед

13. Списък 2 към Заповед

14. Присъствен дневник

15. Отчетен доклад за дейност

16. Бланка

17. Заявка за материали от ръководител

18. Бланка - преструктуриране

 

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" с. Габаре - 2019/2020

Тематична област

Дейност

клас

Брой групи

Брой   у-ци

график

Ръководител на група

1.            

БЕЛ

обучителни трудности

II

1

5

 

Тихомир Илиев

2.             

Матемаика

обучителни трудности

II

1

5

 

Тихомир Илиев

3.             

БЕЛ

обучителни трудности

III

1

5

 

Камелия Иванова

4.             

БЕЛ

обучителни трудности

IV

1

5

 

Пенка Вълчева

5.             

Математика

обучителни трудности

V

1

5

 

Марияна Тошева

6.             

Матемаика

обучителни трудности

VII

1

5

 

Румен Божинов

7.             

БЕЛ

обучителни трудности

VII

1

5

 

Маргарита Борисова

8.             

БЕЛ

обучителни трудности

IX

1

5

 

Геновева Василева

9.             

Кулинарни техники и технологии

обучителни трудности

VIII

1

5

 

Пенка Дамянова

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" с. Габаре - 2018/2019

Тематична област

Дейност

 

клас

Брой групи

Брой

 у-ци

график

Ръководител на

група

1.              

БЕЛ

обучителни трудности

I

1

5

 Grafik_BEL_Iliev

Тихомир Илиев

2.              

Матемаика

обучителни трудности

I

1

5

Grafik_MAT_Iliev

Тихомир Илиев

3.              

БЕЛ

обучителни трудности

II

1

5

Grafik_BEL_K_Ivanova 

Камелия Иванова

4.              

Матемаика

обучителни трудности

II

1

5

Grafik_MAT_K_Ivanova

Камелия Иванова

5.              

БЕЛ

обучителни трудности

III

1

5

Grafik_BEL_Okeanova

Елена Океанова

6.              

Матемаика

обучителни трудности

III

1

5

Grafik_MAT_Okeanova

Елена Океанова

7.              

БЕЛ

обучителни трудности

IV

1

5

Grafik_Bankova

Тоня Банкова

8.              

Математика

обучителни трудности

V

1

5

Grafik_Toseva

Марияна Тошева

9.              

Математика

обучителни трудности

VII

1

5

Grafik_MAT_R_Bojinov

Румен Божинов

10.          

БЕЛ

обучителни трудности

VI

1

5

Grafik_BEL_M_Borisova

Маргарита Борисова

11.          

БЕЛ

обучителни трудности

VIII

1

5

Grafik_BEL_G_Vasileva

Геновева Василева