Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

"Образование за утрешния ден"

       

    Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и

популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова

компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за

интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното

използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към

дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано

обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни

подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на

самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

    Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси)

Клубове в СУ „Христо Ботев“ с. Габаре за 2020/2021:

 

клуб клас ръководител
1. "ИТ - Знайко" 1-4 Татяна Нинова
2. "В света на информационните технологии" 5-7 Павлина Маринова

 

Старт на проект "Обтазование за утрешния ден"  за 2020/2021 -    от  01.12.2020 г. до  14.09.2021 г 

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка - проект

XI. Програма - образец

XII. Присъствен дневник

XIII. Отчет