Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

"Образование за утрешния ден"

НОВО: Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове: 

1. "ИТ - Знайко" - 1-4 клас

2. " В света на информационните технологии" - 5-7 клас 

 

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка - проект

XI. Програма - образец

XII. Присъствен дневник

XIII. Отчет