Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проект "Нов шанс-ново начало"

 

 Видео - репортаж. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/286032-op-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-varna-vazrastni-hora-obratno-v-uchilishte 

Проект  BG05M2OP001-3.020-0003-С01 „Нов шанс-ново начало”, процедура BG05M2OP001-3.020“Ограмотяване на възрастни-2“  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

На 13.01.2022 г. в СУ “Христо Ботев“, с.Габаре стартира Проект BG05M2OP001-3.020-0003-С01 „Нов шанс-ново начало”. Бенефициент е Сдружение „У.Т.Р.Е-уважение, толерантност, разбирателство, единство”, а  училището е партньор по проекта. 

Петнадесет неграмотни и слабограмотни лица участват в курс за ограмотяване  и 15 обучаеми участват в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование. Обученията се провежда в 2 групи.

Основна цел на проекта е да се улесни по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора над 16-годишна възраст до общообразователна и професионална подготовка и съответно до пазара на труда. Дейностите по проекта са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо  включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии.

Курсът за ограмотяване на възрастни е с хорариум 600 учебни часа. Преподава се по адаптирани учебни планове. Те включват съкратено съдържание на общообразователни учебни предмети. В края на обучението бенефициентите ще получат сертификат за успешно завършено начално  и основно образование. С него те могат да продължат образованието си в следващ клас, в по-следващ етап на училищното образование или да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация.