Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проект "Нов шанс-ново начало"

 

 

Проект  BG05M2OP001-3.020-0003-С01 „Нов шанс-ново начало”, процедура BG05M2OP001-3.020“Ограмотяване на възрастни-2“  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.