Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Приобщаващо образование

Дейности за обща и допълнителна подкрепа 

 1. Доклад до директора за обща подкрепа 
 2. Доклад до директора за обща подкрепа за проблемно поведение 
 3. Стъпки за предоставяне на обща подкрепа    - тук
 4. Документи по приобщаващото образование
 5.  Примерен образец на карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик със СОП от ЕПЛР в детската градина/училището
 6.  Програма за гражданско,здравно, екологично и интелектуално образование на учениците  -2021/2022
 7. График за консултации -  I срок  за 2020/2021 учебна година
 8. Програма  и план на екипите за обща подкрепа на личностно развитие на учениците -2021/2022
 9. Програма  за Превенция за ранно напускане на училище - 2021/2022
 10. Програма за равни възможности за  приобщаване на  учениците от уязвими групи - 2021/2022
 11. Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие - 2020/2021
 12. Училищна програма за партниране между семейството и училището - 2021/2022
 13. Механизъм за редовно отразяване на отсъствията  - 2021/2022
 14. Механизъм за намаляване на неуважителните отсъствия - 2021/2022
 15. План за недопускане на неувжителни отсъствия - 2021/2022
 16. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 17. Практически насоки за действия при инцидент
 18. Телефонна линия за подаване на сигнали: 080010112
 19. Електронен адрес за подаване на сигнали:   obhvat@mon.bg 
 20. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в на предучилищното и училищно образование -2021/2022
 21. Алгоритъм  за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите   в системата на предучилищното и училищното образивание
 22. Единни училищни правила-2020/2021
 23. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици-2020/2021
 24. Училищна програма за задържане на учениците в училище - 2021/2022
 25. План за изпълнение на механизма за превенция на ранното напускане на учениците в задължителна училищна защита

   22. За ученици в риск: