Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Приобщаващо образование

Дейности за обща и допълнителна подкрепа 

 1. Доклад до директора за обща подкрепа 
 2. Доклад - Превенция обучителни затруднения, чл. 27, ал. 2, т. 2,3 и 5 от  Наредбата за приобшавашото образование
 3. График за допълнително обучение по чл. 27, ал. 2, т. 2,3 и 5 от  Наредбата за приобшавашото образование
 4. Доклад до директора за обща подкрепа за проблемно поведение 
 5. Заявление от родител за информирано съгласие за оказване на обща подкрепа.
 6. Стъпки за предоставяне на обща подкрепа    - тук
 7. Документи по приобщаващото образование
 8.  Кратка карта / КАРТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОСНОВАТА НА ICF-CY
 9. Пълна  карта /КАРТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОСНОВАТА НА ICF-CY
 10. План за подкрепа - образец
 11. Програма  и план на екипите за обща подкрепа на личностно развитие на учениците 
 12. Програма  за Превенция за ранно напускане на училище 
 13. Програма за равни възможности за  приобщаване на  учениците от уязвими групи 
 14. Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие 
 15. Училищна програма за партниране между семейството и училището 
 16. Механизъм за редовно отразяване на отсъствията 
 17. Механизъм за намаляване на неуважителните отсъствия 
 18. План за недопускане на неувжителни отсъствия 
 19. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 20. Практически насоки за действия при инцидент
 21. Телефонна линия за подаване на сигнали: 080010112
 22. Електронен адрес за подаване на сигнали:   obhvat@mon.bg 
 23. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в на предучилищното и училищно образование
 24. Алгоритъм  за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите   в системата на предучилищното и училищното образивание
 25. Единни училищни правила
 26. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици
 27. Училищна програма за задържане на учениците в училище
 28. План за изпълнение на механизма за превенция на ранното напускане на учениците в задължителна училищна защита

   22. За ученици в риск: