Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Приобщаващо образование

Дейности за обща и допълнителна подкрепа 

 1. Доклад до директора за обща подкрепа 
 2. Доклад до директора за обща подкрепа за проблемно поведение 
 3. Стъпки за предоставяне на обща подкрепа    - тук
 4. Документи по приобщаващото образование
 5.  Примерен образец на карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик със СОП от ЕПЛР в детската градина/училището
 6.  Програма за гражданско,здравно, екологично и интелектуално образование на учениците  -2019/2020
 7. График за консултации -  I срок  за 2019/2020 учебна година
 8. График за консултации - II срок за 2019/2020 учебна година
 9. График за провеждане на родителски срещи за 2019/2020 учебна година
 10. Програма  и план на екипите за обща подкрепа на личностно развитие на учениците -2019/2020
 11. Превенция за ранно напускане на училище - 2019/2020
 12. Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - 2019/2020
 13. Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие - 2019/2020
 14. Училищна програма за партниране между семейството и училището - 2019/2020
 15. Механизъм за редовно отразяване на отсъствията  - 2019/2020
 16. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 17. Практически насоки за действия при инцидент
 18. Телефонна линия за подаване на сигнали: 080010112
 19. Електронен адрес за подаване на сигнали:   obhvat@mon.bg 
 20. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в на предучилищното и училищно образование -2019/2020
 21. Алгоритъм  за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите   в системата на предучилищното и училищното образиваное
 22. Единни училищни правила-2019/2020
 23. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици-2019/2020
 24. Училищна програма за задържане на учениците в училище - 2019/2020
 25. План за изпълнение на механизма за превенция на ранното напускане на учениците в задължителна училищна защита

   22. За ученици в риск: