Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

Средно училище „Христо Ботев“ – Габаре работи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Програмата съдържа два модула.

 За учебната 2023/2024 г. по Модул 1. Изкуства са сформирани две групи за занимания в сферата на изкуствата съответно от направленията музикално изкуство от I възрастова група, танцово изкуство от  I възрастова група. А по Модул 2. Спорт са сформирани отбори съответно по волейбол от II възрастова група и футбол от  II възрастова група. За сформираните групи ще има нужда от специалисти/ръководители на музикална и  танцова трупа.

Модул 1 – Изкуства  - са сформирани 2 групи :

  • вокална група „Славейче“,
  • танцова група "Настроение" 

Модул 2 – Спорт  -са сформирани два отбора съответно по:   

  • волейбол – „Блокада“
  • футбол „Атака“

   Целите, които СУ „Христо Ботев“ – Габаре си поставя със сформирането на групата по вокално и танцово изкуство и отборите по волейбол и футбол е изграждане на  личности с креативно и нестандартно мислене, въображение, можещи да изразяват и интерпретират себе си, повишаване качеството и ефективността на училищното образование, подобряване постиженията на учениците, придобиване на ключови компетентности, развиване и реализация на творческите и спортни заложби и потенциала на младите хора.

Това би  допринесло за изграждане на необходимите на учениците умения за 21-ви век, за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение. Училището ще развие у учениците система от универсални умения и нагласи за критично мислене, креативност, инициативност и вземане на решения, справяне с проблеми, и работа в екип.

Повече информация относно националната програма – прочетете тук

Приложение 1 - Анкетна карта за ученици за участие

Приложение 2 - Заявление от педагогическите специалист като ръководители на групи

Приложение 3 - Декларация за  съгласие от родител за участие

Приложение 4 - Уведомителни писмо до директора за изнесено занимание

Приложение 5 - Тематична програма и график за работа на групата

Приложение 6 - Дневник на групата

Приложение 7 - Инструкция по техника на безопасност и охрана на труда

Приложение 8  - Присъствен дневник

Приложение 9 - Отчетен доклад за месеца

Приложение 10 - Отчитене на пътни разходи - външен ръководител