Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

НП Oбучение за ИТ умения и кариера

Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“

Онлайн платформа за кандидатстване по модул 2: 

 https://itumenia.mon.bg.

Указания за изпълнение 

1. Разработване и/или допълване и осъвременяване на учебни програми и/или учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите
технологии за разширената и допълнителната професионална подготовка (програмиране и програмни езици, обработка на големи бази с данни, дигитален
маркетинг и предприемачество, изкуствен интелект, роботика, виртуална и добавена реалност и др.), свързани с придобиване или надграждане на дигитални
компетентности в зависимост от изучаваната специалност от професия и/или разработване на учебни материали, учебни ресурси, тестове и др. в помощ на
обучението на ученици и учители по новите програми.
2. Обучение на ученици, провеждане на учебни практики, участие в проекти на фирми, стажове и летни академии за апробиране на разработените нови/актуализирани учебни
програми и/или учебно съдържание по учебни предмети/модули.
3. Обучение на учители за преподаване по новите/актуализирани учебни програми и/или учебно съдържание.
4. Обучението се организира присъствено, от разстояние в електронна среда (ОРЕС), в смесена форма – присъствено и ОРЕС, включително и в извънучебното време на 
учениците, през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите.