Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проекти, занимания по интереси и приобщаващо образование

1. Училището работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

2. Училището работи по Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“
По Проект „Ученически практики – 2“ ще бъде създадена една Учебно-тренировъчна фирма /УТФ/. Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално. Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др. Занятията по създаване и функциониране на всяка УТФ се провеждат от привлечен представител на бизнеса и науката, с минимум три години професионален опит, а в случай, че не може да се осигури такъв представител, от учител от училището. В тази връзка, училището обявява покана за участие в проекта на представители на бизнеса и науката  като лектори.

3. Училището работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

4. Училището осъществява Занимания по извънкласни дейности от Национално финансиране.

5. Училището работи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”