Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Приобщаващо образование

Дейности за обща и допълнителна подкрепа 

 1. Доклад до директора за обща подкрепа    - тук
 2. Стъпки за предоставяне на обща подкрепа    - тук
 3.  Програма за гражданско,здравно, екологично и интелектуално образование на учениците  -- виж в прикачените документи
 4. График за консултации 2018/2019 учебна година
 5. График за провеждане на родителски срещи за 2018/2019 учебна година
 6. Програма на екипите за обща подкрепа на личностно развитие на учениците 
 7. Превенция за ранно напускане на училище -- виж в прикачените документи
 8. Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие -- виж в прикачените документи
 10. Училищна програма за партниране между семейството и училището
 11. Механизъм за редовно отразяване на отсъствията 
 12. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 13. Практически насоки за действия при инцидент
 14. Телефонна линия за подаване на сигнали: 080010112
 15. Електронен адрес за подаване на сигнали:   obhvat@mon.bg 
 16. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в на предучилищното и училищно образование
 17. Алгоритъм  за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите   в системата на предучилищното и училищното образиваное
 18. Единни училищни правила
 19. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици
 20. Училищна програма за задържане на учениците в училище -- виж в прикачените документи