Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Стипендии

 УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Учениците желаещи да получават стипендии за  I учебен срок могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на Средно училище "Христо Ботев" . 

 

НОВО: Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии на ученици в дневна  форма на обучение след завършено основно образование за  ПЪРВИ и ВТОРИ  срок на учебната 2023/2024 г., както следва:

 

1. Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си в канцеларията на ЗАС - Ирена Пешева , както следва:

     за I  учебен срок -    от 15.09.2023 г.  - до 29.09.2023 г. включително.

     за II  учебен срок - от 18.02.2024 г. - до 22.02.2024 г.  включително.

 

2. Заявления-декларация се получават от кабинета на ЗАС - Ирена Пешева

3. Учениците нямат право на стипендия, когато:

  • - Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;
  • - Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет  по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията;
  •             Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех. 

I. УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

  - Вътрешни правила за отпускане на стипендии 2023/2024

1. За постигнати образователни резултати на ученици с успех от 5,25 до 6,00  считано от 15.09.2023 г. до 31.01.2024 г.

  •      попълват Заявление /приложение № 1/ и го предават в канцеларията за завеждане;

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането наученици с успех от 4,20 до 5,24 -  считано от 01.09.2023 г. до 31.01.2024 г. и с доход на член от семейството до 650 лв. -за периода от 01.03.2023 г. до 31.08.2023 г. 

  • попълват Заявление-декларация /приложение № 2/ и с приложени необходими документи ги предават в канцеларията за завеждан.

3. За ученици с трайни увреждания, попълват Заявление /приложение № 3/ и го предават в канцеларията за завеждане, придружено с необходимите документи 

4. За ученици без родители или с един родител, считано от 15.09.2023 г. -попълват Заявление /приложение № 4/ и го предават в канцеларията за

 завеждане, придружено с необходимите документи,  ако се отпуска за първи път;

 

II. ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ  И ПОДАДЕНИ СЛЕД ОБЯВЯНИЯ СРОК НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ КОМИСИЯТА!!!

III.  Приложения

Приложение - 1 - за постигнати образователни резултати

Прилижение - 2 - за подпомагане достъпа до образование

Приложение - 3 - подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение - 4 - за подпомагане на ученици без родители

 

IV. Документи се подават при ЗАС - Ирена Пешева

Класирали се ученици за стипендии I срок за 2023/2024 - Заповед № ........./............2023 г.

Класирали се ученици за стипендии II срок за 2023/2024 - Заповед № ........./............2024 г.