Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием V клас

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ГАБАРЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 год.

 

ЗАПОВЕД

 № 610/ 19.03.2024 г.

 

На основание чл. 258 и 259, ал. 1, чл. 142, ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти и чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 от 01.09.2016 год. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, в изпълнение на чл. 41 ал. 1 от същата наредба и във връзка с решение на Педагогически съвет -Протокол № 6/18.03.2024 год. и Протокол № 2/26.01.2024 год. на Обществения съвет

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

     1. ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 • Брой паралелки в 5 клас – непрофилирано обучение с продължаващо изучаване на английски език.

               1  паралелка - Брой на местата в паралелката–  26 ученици

                    ИУЧ (избираеми учебни предмвти ) (2,5 часа) 

  1. Математика  - 1 час
  2. Български език и литература - 1,5
 • Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици в пети клас, разпределени в две сборни групи; максимален брой на учениците в група – 25 ученици

     2.   Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

 •        1 групa – сборна V - VI клас , с максимален брой 25 ученици.
 •        1 групa – сборна VI - VII клас , с максимален брой 25 ученици. 

     3.  Училищният план - прием за учебната 2024/2025 г. се осъществява съобразно Система за прием на ученици в пети клас в общинските училища на територията на община Бяла Слатина

    4. За учебната 2024/2025 година училището предлага на петокласниците:

 • Целодневна организация на учебния процес на учебния процес, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих;
 • Обедно хранене  в училищния стол за учениците, включени в полуинтернатните групи;
 • Безплатен транспорт за учениците от други населени места;
 • Изява в училищни клубове и извънкласни дейности;
 • Допълнително обучение по български език и математика на  ученици с пропуски и затруднения  в овладяването на учебния материал.

   5. Подаване на документи за записване:

 • от 18 юни до 28 юни 2024 година.
 • Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 08.00 до 16.30 часа – всеки работен ден  - II етаж при ЗАС - Ирена Пешева

  6. Критерии за прием в V клас:

 • Живеещите в района на училището, определен от Общината и учениците, на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т. 5  от ЗПУО.
 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището.
 • Завършен 4. клас в СУ „Христо Ботев” – Габаре
 • Завършен 4. клас в  друго начално или основно училище.
 • Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности  към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/- гр. Враца.

  7. График на дейностите за прием на ученици в V клас:
                 7.1. от 18.06 .2024 г. до 21.06.2024 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране;
                 7.2. на 24.06.2024 г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране;
                 7.3. от 24.06.2024 г. до 26.06.2024 г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране.
                 7.4. на 27.06.2024 г. -  Обявяване на свободните места за 2-ро класиране;
                 7.5. от 27.06.2024 до 28.06.2027 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 2-ро класиране;;
                 7.6. на 01.07.2024 г. - Обявяване на Обявяване на свободните места за 2-ро класиране;;
                 7.7. от 01.07.2027 г. до 03.07.2024 г. - Записване на списъците от 2-ро класиране. 

                7.8. на 04.07.2024 г. Обявяване на свободните места ;

                7.9. от 04.07.2024 г. до 13.09.2024 г. Попълване на свободните места.

                 09.09.2024 год. от 11.00 часа - Родителска среща с учениците от 5 клас

 • в класната стая  на 5 клас - I етаж                     

  8. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

    8.1. Заявление за записване в 5 клас -> ТУК

    8.2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал

    8. 3. Копие от Удостоверение за раждане на детето

    8. 4. Характеристика на ученика

    8.5.  Лична карта на родителя/настойника – за справка;

    8.6    Служебна бележка за настоящ адрес.

 9. Училището е на едносменен режим на учебните занятия. 

 • През учебната 2024/2024 година учениците от V до VII клас ще започват учебни занятия в 08,00 ч. и ще приключват в 13,00 ч. След времето, което е определено за обяд, училището  осигурява от 14,00 ч. до 17,00 ч., при желание на родителите, групи за целодневна организация на учебен процес(занималня), в които учениците под ръководството на учител да подготвят уроците и домашните си работи. 

10. Училищна комисия за изпълнение на училищния план - прием:
    10.1. Състав на училищната комисия:

 • Павлина Йорданова Маринова– ЗДУД
 • Румен Божинов – старши учител – прогимназиален етап
 • Лусия Цветкова -   учител в прогимназиален  етап - ЦОУД

 10.2. Задължения на училищната комисия:
 10.2.1. Приема заявленията за прием в V  клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация:

 • – оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик;
 • лична карта на родителя/настойника;
 • служебна бележка за настоящ адрес;

  10.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.       

11. Родителски среши:

 • 31.05.2024 г. от 11.30 часа в класната стая на 4 клас
 • 09.09.2024 г. 11.30 часа в класната стая на 5 клас


инж. Марио Николов                                                                           
Директор      на    СУ  „Христо Ботев” с. Габаре