Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием V клас

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ГАБАРЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 год.

 

ЗАПОВЕД

 № 428/ 19.03.2018 г.

     На основание чл. 258 и 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти и чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 от 01.09.2016 год. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, в изпълнение на чл. 41 ал. 1 от същата наредба и във връзка с решение на Педагогически съвет (Протокол № 5/23.02.2018 год.) и Протокол № 3/21.03.2018 год. на Обществения съвет

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

     1. ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 • Брой паралелки в 5 клас – непрофилирано обучение с продължаващо изучаване на английски език.
 • 1 паралелка- общообразователна– ИУЧ (2,5 часа) 

  1. Математика  - 1 час
  2. Български език и литература - 1,5
 • Брой на местата в паралелката – 26 места
 • Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици в пети клас, разпределени в две сборни групи; максимален брой на учениците в група – 25 ученици

     2.  Училищният план - прием за учебната 2018/2019 г се осъществява съобразно Система за прием на ученици в пети клас в общинските училища на територията на община Бяла Слатина

 •          Училищният план прием в 5 клас в Средно училище „Христо Ботев“ с. Габаре за учебната 2018/2019 г. е съгласуван с обществения съвет на училището – Протокол №3/21.02.2018 г.

 

   3. За учебната 2018/2019 година училището предлага на петокласниците:

 • Целодневна организация на учебния процес на учебния процес, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих;
 • Обедно хранене  в училищния стол за учениците, включени в полуинтернатните групи;
 • Безплатен транспорт за учениците от други населени места;
 • Изява в училищни клубове и извънкласни дейности;
 • Допълнително обучение по български език и математика на  ученици с пропуски и затруднения  в овладяването на учебния материал.

   4. Подаване на документи за записване:

 

 • от 04 юни до 27 юни 2018 година.
 • Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 08.00 до 16.30 часа – всеки работен ден  - I етаж при ЗАС Ирена Пешева

 

  5. Критерии за прием в V клас:
   

 • Живеещите в района на училището, определен от Общината и учениците, на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т. 5  от ЗПУО.
 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището.
 • Завършен 4. клас в СУ „Христо Ботев” – Габаре
 • Завършен 4. клас в  друго начално или основно училище.
 • Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности  към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/- гр. Враца.

  6. График на дейностите за прием на ученици в V клас:


                 6.1. от 04.06 .2018 г. до 08.06.2018 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране;
                 6.2. на 15.06.2018 г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране;
                 6.3. от 18.06.2018 г. до 22.06.2018 г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране.
                 6.4. на 25.06.2018 г. -  Обявяване на свободните места за 2-ро класиране;
                 6.5. от 26.06.2018 г. Попълване на свободните места във 2-ро класиране;
                 6.6. от 27.06.2018 г.Обявяване на свободните места;
                 6.7. от 27.06.2018 г. до14.09.2018 г. - Попълване на свободните места.

 

  7. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

    7.1. Заявление за записване в 5 клас -> ТУК

    7.2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал

    7. 3. Копие от Удостоверение за раждане на детето

    7. 4. Характеристика на ученика

    7.5.  Лична карта на родителя/настойника – за справка;

    7.6    Служебна бележка за настоящ адрес.

 

 8. Училището е на едносменен режим на учебните занятия. 

 • През учебната 2018/2019 година учениците от V до VII клас ще започват учебни занятия в 08,00 ч. и ще приключват в 13,00 ч. След времето, което е определено за обяд, училището  осигурява от 14,00 ч. до 17,00 ч., при желание на родителите, групи за целодневна организация на учебен процес(занималня), в които учениците под ръководството на учител да подготвят уроците и домашните си работи.

 

 9. Училищна комисия за изпълнение на училищния план - прием:


    9.1. Състав на училищната комисия:

 • Павлина Йорданова Маринова– заместник – заместник-директор по УД
 • Маргарита Борисова – старши учител – прогимназиален етап
 • Валери Андреев -   учител в прогимназиален  етап - ЦОУД
 • Дилян Маринов – учител - прогимназиален и гимназиален  етап

   9.2. Задължения на училищната комисия:
   9.2.1. Приема заявленията за прием в I  клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация:

 • – оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик;
 • лична карта на родителя/настойника;
 • служебна бележка за настоящ адрес;

  9.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.
         

10. Родителски среши:

 • 09.05.2018 г. от 14.00 часа в класната стая на 4 клас
 • 17.09. 2018 г. 11.00 часа в класната стая на 5 клас


инж. Марио Николов                                                                           
Директор      на    СУ  „Христо Ботев” с. Габаре