Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием I клас

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ГАБАРЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 год.

 

ЗАПОВЕД

 № 428/ 19.03.2018 г.

 

     На основание чл. 258 и 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти и чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 от 01.09.2016 год. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, в изпълнение на чл. 41 ал. 1 от същата наредба и във връзка с решение на Педагогически съвет (Протокол № 5/23.02.2018 год.) и Протокол № 3/21.03.2018 год. на Обществения съвет

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

      1.   в I клас – 1 паралелка - 22 ученици;


      2.   в V клас - 1  паралелка –  26 ученици

 

      3.   Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

 • 1 групa – сборна  I-II клас , с максимален брой 25 ученици;
 • 1 групa – сборна II-III клас , с максимален брой 25 ученици;
 • 1 групa – сборна III-IV клас , с максимален брой 25 ученици;
 • 1 групa – сборна V-VI клас , с максимален брой 25 ученици.
 • 1 групa – сборна VI -VII клас , с максимален брой 25 ученици.

     4.  Училищният план - прием за учебната 2018/2019 г се осъществява съобразно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Бяла Слатина

 

     5 Критерии за прием в I клас:


       5.1 Водещи критерии: - > ТУК

       5.1.1. Навършва 7-годишна възраст през 2018-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/;

       5.1.2. Удостоверение  за завършена подготвителна група; 

       5.1.3. Настоящ адрес на родителите/настойниците в най-голяма близост до училището.

                Настоящият адрес се проверява служебно. 

      5.1.4. Ако родителите/настойниците са с различен настоящ адрес, като водещ критерий се взема настоящият адрес на майката или родителя/настойника на когото са присъдени родителските права в най-голяма близост до училището

                Настоящият адрес се проверява служебно. 
      
      5.1.5. В I клас по преценка на родителя могат да бъдат записвани и деца, които навършват 6 годишна възраст през годината, когато се осъществява прием в I клас. Задължително условие е наличие на готовност за училище, потвърдено в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование и при наличие на свободни места.

      5.2.  При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на горепосочените критерии, при класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии:
      5.2.1.  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/;
      5.2.2.  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/;
      5.2.3. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в СУ „Христо Ботев“ с. Габаре;
      5.2.4. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е завършил подготвителна група. /удостоверява се с удостоверение за завършена подготвителна група/;
      5.2.5. Близнаци се класират заедно;

 

6. График на дейностите за прием на ученици в I клас:

 • 01.06.2018 г. Ден на отворените врати 

    Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.


                 6.1. от 01.06.2018 г. до 05.06.2018 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране;
                 6.2. на 06.06.2018 г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране;
                 6.3. от 06.06.2018 г. до 08.06.2018 г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране.
                 6.4. на.08.06.2018 г. -  Обявяване на списаците на записаните първокласници и  свободните места за 2-ро класиране;
                 6.5. от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г.- Подаване на заявления от  родителите. /настойниците в училището за участие във 2-ро класиране;

                 6.6. на 12.06.2018 г.  до 13.06.2018 г. вкл. Обявяване на списъците от 2-во класиране 

                 6.7. от 13.06.2018 г.  до 14.06. 2018 г. - Записване на ученици след 2-ро класиране;
                 6.7. от 15.06.2018 г. до 14.09.2018 г. - Попълване на свободните места.

 • 15.06.2018 г, Родителска среша с родителите на записаните първокласници от 12.30 часа в класната стая на I клас

7. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

    7.1. Заявление за записване в 1 клас -> ТУК

   7.2. Оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик – за справка;

    7.3.  Лична карта на родителя/настойника – за справка и получава входящ номер;
    7.4    Служебна бележка за настоящ адрес.

 

8. Училищна комисия за изпълнение на училищния план - прием:
    8.1. Състав на училищната комисия:

 • Павлина Йорданова Маринова– заместник – заместник-директор по УД
 • Тихомир Илиев – учител начален етап – ЦОУД
 • Анета Недялкова - старши  учител в начален етап - ЦОУД
 • Татяна Нинова – старши учител начален етап

   8.2. Задължения на училищната комисия:
   8.2.1. Приема заявленията за прием в I  клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация:

 • оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик;
 • Удостоверение  за завършена подготвителна група
 • лична карта на родителя/настойника;
 • служебна бележка за настоящ адрес;

 8.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.
         


инж. Марио Николов                                                                           
Директор      на    СУ  „Христо Ботев” с. Габаре