Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием I клас

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ГАБАРЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 год.

 

ЗАПОВЕД

 № 500/ 30.03.2023 г.

 

На основание чл. 258 и 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти и чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 от 01.09.2016 год. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, в изпълнение на чл. 41 ал. 1 от същата наредба и във връзка с решение на Педагогически съвет (Протокол № 6/09.03.2023 год.) и Протокол № 3/30.03.2023 год. на Обществения съвет

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

      1.   I клас – 1 паралелка - 22 ученици;

      2. Предмети за избираема подготовка:

           - Български език и литература

           - Математика

      3.   Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

 •  

  1 групa – сборна I  - II клас , с максимален брой 25 ученици;

  1 групa - сборна II  - III клас, с максимален брой 25 ученици;

  1 групa – сборна III - IV клас , с максимален брой 25 ученици;

   

     4.  Училищният план - прием за учебната 2023/2024 г се осъществява съобразно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Бяла Слатина

     5.  Критерии за прием в I клас:


      5.1 Водещи критерии: - > ТУК

      5.1.1. Навършва 7-годишна възраст през 2023-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/;

      5.1.2. Удостоверение  за завършена подготвителна група; 

      5.1.3. Настоящ адрес на родителите/настойниците в най-голяма близост до училището.

                Настоящият адрес се проверява служебно. 

      5.1.4. Ако родителите/настойниците са с различен настоящ адрес, като водещ критерий се взема настоящият адрес на майката или родителя/настойника на когото са присъдени родителските права в най-голяма близост до училището

                Настоящият адрес се проверява служебно. 
      
      5.1.5. В I клас по преценка на родителя могат да бъдат записвани и деца, които навършват 6 годишна възраст през годината, когато се осъществява прием в I клас. Задължително условие е наличие на готовност за училище, потвърдено в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование и при наличие на свободни места.

     5.2.  При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на горепосочените критерии, при класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии:
     5.2.1.  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/;
     5.2.2.  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/;
     5.2.3. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в СУ „Христо Ботев“ с. Габаре;
     5.2.4. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е завършил подготвителна група. /удостоверява се с удостоверение за завършена подготвителна група/;
     5.2.5. Близнаци се класират заедно;

6. График на дейностите за прием на ученици в I клас:

 • 01.06.2023 г. Ден на отворените врати 

    Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.

 №

Срок

дейност

1.

от  18.04.2023 г.  – до  26.05.2023 г. / вкл. /

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране

2. 

1.06.2023 г.

                     Ден на отворените врати

Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.

3. 

01.06.2023 г.  до 12.00 часа

Обявяване на списъците от I –во класиране

4. 

от 01.06.2023 г. до 06.06.2023 г./ вкл. /

Записване на ученици  от I –во класиране

5. 

на 07.06.2023 г. – до 12.00 часа

Обявяване на свободни места за II- ро класиране

6. 

от 07.06.2023 г. -  до 09 .06.2023 г. / вкл. /

Подаване на заявления за участие от II-ро класиране

7. 

12.06.2023 г. – до 12.00 часа

Обявяване на списъците от II –ро класиране

8. 

от 12.06.2023 г. – до 14.06.2023 г. /вкл./

Записване на ученици  от II –ро класиране

9. 

15.06.2023 г. – до 12.00 часа

Обявяване на свободни места 

10. 

от  15.06.2023 г. – до 14.09.2023 г./ вкл./

Попълване на свободните места

11 

 

01.06.2023 г. от 11.00 часа в

класната стая на I  клас - I етаж

 

08.09.2023 г. от 11.00 часа в

класната стая на I клас - I етаж

 Родителска срещи

 

Подаване на заявленията ( подписани и сканирани) за прием в първи клас може и става по електронен път от 18.04.2023 г. до 26.05.2023 г. на следната електронна поща на училището:  info-602022@edu.mon.bg , от която ще получавате входящия си номер на подаденото от Вас заявление. За тези, които нямат възможност да го направят по електронен път, заявления по образец за прием в първи клас ще се приемат в сградата на  училището от 14.00 до 16.00 часа.

 • 16.06.2023 г, Родителска среша с родителите на записаните първокласници от 11.00 часа в класната стая на I клас

7. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

    7.1. Заявление за записване в 1 клас -> ТУК

   7.2. Оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик – за справка;

    7.3.  Лична карта на родителя/настойника – за справка и получава входящ номер;
    7.4    Служебна бележка за настоящ адрес.

8. Училищна комисия за изпълнение на училищния план - прием:
    8.1. Състав на училищната комисия:

 • Павлина Йорданова Маринова– ЗДУД
 • Татяна Нинова – старши учител начален етап 
 • Тихомир Илиев -   учител в начален етап - ЦОУД

    8.2. Задължения на училищната комисия:
    8.2.1. Приема заявленията за прием в I  клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация:

 • оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик;
 • Удостоверение  за завършена подготвителна група
 • лична карта на родителя/настойника;
 • служебна бележка за настоящ адрес;

   8.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.
         


инж. Марио Николов                                                                           
Директор      на    СУ  „Христо Ботев” с. Габаре