Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Преместване на ученици

         

  Чл. 101. от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование -  актуализирана 01.03.2023 г.  (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 ЗПУО.

   (2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Преместването в друга паралелка на същото училище се извършва по ред, установен в правилника на училището.

   (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

  Чл. 102. (1) Редът и условията за преместване се отнасят за ученици от I до ХII клас от неспециализираните държавни, общински и частни училища.

   (2) Редът и условията за преместване на ученици в училищата по изкуствата, училищата по културата и спортните училища се определят в наредбите по чл. 146, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПУО.

  Чл. 103. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.

  Чл. 104. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват:

    1. незаетите места;

    2. освободените през учебната година места.

   (2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

  Чл. 105. Преместването от едно възпитателно училище в друго и от един социално-педагогически интернат в друг се извършва от Министерството на образованието и науката по ред и при условия, определени в Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2016 г.).

  Чл. 106. (1) Учениците може да се преместват, както следва:

    1. от I до VI клас - през цялата учебна година;

    2. от VII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

    3. в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия;

    4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.

   (2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали, както и специалността от професията.

   (3) Премествания извън случаите по ал. 1, т. 2 - 4 и ал. 2 се разрешават от началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

  Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием с разрешение на началника на РУО.

   (2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато приемащото училище е единствено в населеното място.

  Чл. 108. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

    1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;

    2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.

   (2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

   (3) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.

   (4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.

   (5) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

   (6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

  Чл. 109. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

  Чл. 110. Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и проекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас или етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.