Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Наредби и полезни връзки

Закони и наредби 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование  - акт. 04.05.2022 г.

Закон за професионалното образование и обучение - акт. 03.06.2022 г. 

Закон за закрила на детето - акт. 20.11.2020 г.

 Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., посл. изм. ДВ. бр.7 от 25.01.2022 г.

        -  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 7 юли 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) (публ. 14.07.2023 г.)

 Наредба за приобщаващото образование   -  акт. 28.03.2024 г.

(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., 

 НАРЕДБА за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на отечеството - ПМС №66/03.05.2023 г. 

 Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.)

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

(обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.10 от 05 февруари 2021 г.)

 Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

(обн. – ДВ. бр.68 от 01.08.2003 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 12.07.2013 г.)

 Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., посл. изм. и доп, – ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г.)

 Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

(обн. – ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., посл. изм. – ДВ. бр.40 от 15.05.2018 г.)

 Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

(обн. – ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г., посл. изм. – ДВ. бр.70 от 09.09.2011 г.)

 Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

(обн. – ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., посл. 2019г., изм. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020 г.)

 Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.)

 Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

(обн. – ДВ. бр.71 от 31.08.2007 г.)

 Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

(обн. – ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.)

 Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда - акт. 02.09.2022 г.

(обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.35 от 10 май 2022г

 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план   - акт. 25.08.2023 г.

(обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. 76 от 24 септември 2021)

 Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование -

(обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр.10 септември 2021)

 Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка-акт. 27.09.2023 г.

(обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от  8 септември 2020)

  - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (публ. 01.09.2023 г.

 Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

(обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.) -акт 09.10.2023 г.

 Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

(обн. – ДВ. бр.67 от 26.08.2016г., посл. изм. ДВ. бр.80 от 24 септември 2021)

 Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., посл. изм. и доп., бр. 65 от 12.08.2022 г., в сила от началото на учебната 2022/2023 година. - акт. 12.12.2023 г.

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2020)

 Наредба № 10 от 19.12. 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

(обн. – ДВ. бр.102 от 22.12.2017г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.39 от 28 Април 2020 г.)

 Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - акт. 01.03.2023 г.

(обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., посл.  изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 26 август 2022 г(публ. 09.09.2022 г.)

 Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

(обн. – ДВ. бр.54 от 01.07. 2014 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 11 от 02 февруари 2018)

 Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - акт 09.10.2023 г.

(обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., посл. изм. и доп. и доп. ДВ. бр.43 от 10 юни 2022г.. Обн. ДВ. бр.60 от 14 юли 2023 г.

 Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  - актуализирана -  бр.75 от 1 септември 2023 г.

(обн. – ДВ. бр.80 от 11.10.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28.09.2018 г.)

 Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.)

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(обн. – ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г.) пос. изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 юли 2022 г

 Наредба  № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата

(обн. – ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.)

 Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

(обн. – ДВ, бр. 28 от 29.09.2020 г.)

 Наредба № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

(обн. – ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г.)

Други наредби

 Наредба за административното обслужване

(обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г.,  изм. и доп. ДВ. бр.27 от 02 април 2021)

 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

(обн. – ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г.)

ПМС и РМС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти    

(изм. и доп. ДВ. бр.39 от 27.05.2022 г

 

Полезни връзки

  1. Кодекс на труда
  2. Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 28.12.2023 г.
    Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета от 17.12.2020 г.
    Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета от 04.04.2022 г.
  3. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата