Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Дистанционно обучение


Заповеди за учебната 2021/2022 година

Заповед възтановяване на присъствено обучение 1-12 клас от 03.12.2021 г. 

Заповед възтановяване на присъствено обучение 1-4 клас от 16.11.2021 г. 

Заповед за  обучение в ОРЕС от 08.11.21 г. 

Заповед за ротационно обучение от 25.10.21 г.


Заповед и насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обсатновка в училищата и в центровете за специализирана подкрепа (публ. на 03.12.2021 г.)

Актуализирани - Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата - 03.12.2021 г.

Актуализирани - Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата - 30.11.2021 г.

Актуализирани - Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата - 24.11.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата


Готовност за страртиране на присъствен образователен процес за учениците 5-12 клас

1. Декларация за съгласие от родител за тестване на детето -  Декларация за ученици под 14 години

2. Декларация за съгласие от родител и ученик  за тестване  - Декларация за ученици над 14 години

3. Декларация за съгласие от родител за тестване на детето -  Декларация за ученици със СОП

Организация за възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от І до ІV клас в условията на безопасна среда, като:

1. Декларация за съгласие от родител за тестване на детето. (Приложение № 2)

2. Декларация от родителите на учениците със специални образователни потребности , които декларират , че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. (Приложение № З)

  1. Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:

1.1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID- 19 в училището за тестване на учениците;

1.2. писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19;

1.3. педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището;

1.4. А. допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне на валиден „зелен сертификат”.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование


Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 - 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи:

    2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

    2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

    2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В 119 СУ то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Google Classroom. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.


По посочените учебни предмети, изучавани в ОРЕС, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо. 

Необходими документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ РАЗСТОЯЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: su_gabare@abv.bg


Важно

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Обучителни материали

Обучителни материали за ученици

Електронно четими учебници – https://www.mon.bg/bg/100428
Уча се – https://ucha.se/
Академико – видеоклипове за обучение – https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

Просвета http://www.e-prosveta.bg/

Klett https://klett.bg/

Анубис https://www.anubis.bg

Булвест 200 https://www.bulvest.com

Бит и Техника https://www.e-uchebnici.com

ОБРАЗОВАТЕЛНИ САЙТОВЕ

В помощ на учители, ученици и родители:

Отчетен седмичен доклад

Декларация от родител, че детето е здраво

Национална електронна библиотека на учителите
Портал в помощ на дистанционното обучение 
Помощни материали за класната стая Teams  

Вход платформа  -  https://edu.mon.bg/

 - инструкция за активиране на edu.mon.bg  профили

Видеа, отговори на често задавани въпроси за работа с Teams