Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

За ученици и родители

 

Актуално! 

За учениците от XII клас.

Как да прожължа напред? - Чрез кариерно ориентиране. 

Какво е професионално направление? - Възможност на гражданите да управляват и планират своето образователно и кариерно ориентиране в съответствие със своите цели в живота, като свързва компетентностите и интересите им с образованието, обучението и възможностите на пазара на труда и на свободната практика, като така допринася за личната им удовлетвореност.

Кариерно ориентиране и избор на висше училище - https://rsvu.mon.bg/rsvu 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, скъпи ученици, щастливи сме да Ви посрещнем отново в училище на първия учебен ден!

 

Каним Ви на 15 септември, за празнично откриване на новата учебна година, на откритата сцена под знамената, както следва:
От 10:00 до 10:30 часа – Тържествено откриване на новата учебна година.
От 10:30 до 11:00 часа - Час на класа с ученици от I до XII клас по класни стаи и среща – разговор с родителите

С радост Ви каним да споделите с нас този празник, вълнението на деца, ученици, учители и отново заедно да поемем по пътя на знанието!
 От съображения за сигурност и безопасност на децата, автомобили на територията на СУ “Христо Ботев” няма да бъдат допускани.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От 06.12.2021 г. (понеделник) стартира присъствено обучение за учениците от 5а, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a класове. Присъственото обучение е САМО за учениците с изразено съгласие за изследване, веднъж седмично, за доказване на COVID – 19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

Информация за начина на провеждане на изследването може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=5btj2gIFfqQ

Тестовете на учениците ще се провеждат само понеделник в класните стаи.

За по-добра организация и навременно стартиране на учебния процес е необходимо на 6 декември (понеделник), учениците от  – V „а“, VI „a“, VII „а“ , VIII „а“, IX„а“, X„а“, XI„а“ и  XII„а“  класове, да бъдат в училище в 7.50 часа.

Учебните занятия ще започват след извършена дезинфекция на класните стаи по утвърдения график, а именно: от 08.20 ч.

За изследване на ученици със специални образователни потребности родителите следва да се обърнат към класните ръководители за допълнителна информация.

Напомняме, че 30 минути преди началото на тестването учениците не бива да са приемали храна или течности.

Не се променя графикът на обучение на учениците от 1 до 4 клас. Те се обучават по установения ред, като тестването ще бъде само един път седмично по начин, показан в линка по-горе.

Учениците, които нямат съгласие за тестване или документ за ваксинация, преболедуване или антитела, ще се обучават в ОРЕС.

Благодарим Ви за гласуваното доверие и своевременно подадената информация! Нека бъдем здрави!

 

1. От 16.11.2021г. с учениците от Ia, IIа,  IIa и  IVa клас, на които родителите са подали декларация за съгласие да бъдат тествани два пъти седмично с бързи антигенни  неинвазивни тестове със слюнка ще се провежда  присъствено обучение   при  организация на учебния ден утвърдена със Заповед № 138/12.11.2021г.

2. Всички ученици от  I –  IV клас пристигат в училище  по посочения график. Учениците, които ще се тестват, не консумират храна и вода 30 мин. преди провеждането на теста / храна и вода до 8.00ч/.

3. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

I-IV  клас
7,45 - 8.00 Пристигане в училище
8.00-8.20 Тестване с бързи антигенни тестове

8.20 - 8.45   - I-II клас

8.20 - 8.30 - III-IV клас

Междучасие - закуска
   I-II клас III - IV клас Учебни часове по седмично разписание 
     
1  8.45 - 9.20  8.30 - 9.10
2  9.30 - 10.05  9.20 - 10.00
3  10.15 - 10.50  10.10 - 10.50
4  11.00 - 12.35  11.00 - 11.40
5  11.45 - 12.20  11.50 - 12.30
6  -  12.40 - 13.20
         

4. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от класния ръководител  подпомагани от педагогическия специалисти, медицинското лице и ресурсните учители.

5. С учениците от  Iа, IIа,  IIIа и  IVа клас,  на които родителите не  са подали декларация за съгласие да бъдат тествани два пъти седмично с бързи антигенни  неинвазивни тестове със слюнка се провежда обучение от разстояние в електронна среда  в Microsoft Teams.

6. Учителите, преподаващи в класовете, работят с включено електронно устройство.  Планират  преподаването на нови знания от учебното съдържание в първите 20 минути от провеждането на учебните часове, след което предупреждават учениците в ОРЕС за края на часа и продължават работа с присъстващите в класната стая.

 

ЗАПОВЕД

№ 111/ 21.10.2021 г.

      На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 115а, ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 7. ал. 6, т. 3, чл. 40а, ал. 1, чл. 40б, ал. 2 и л. 3, §14, т. 29 от Наредба №10/01.09.2016 г. за  организацията на дейностите в училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и  ал. 5 от Наредба №4/20.04.2017 г. За нормиране и заплащане на труда,   Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на временните противоепидемични мерки на територията на Република България, Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за преминаване към ОРЕС в училищата от общините с увеличена заболяемост от COVID-19,  Заповед № РД-01-275/20.10.2021 г. на директора на РЗИ – Враца за прекратяване на присъственото обучение в училища в област Враца и писмо на РУО-Враца

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 Преминаване към  обучение от разстояние в електронна среда през електронна платформа Microsoft Teams и присъствено за учениците от I до XII клас, считано от 29.10.2021г. до 05.11.2021 г. включително, както следва:

 

 • Учениците от V, VI, VIII, IX, X, XI клас се обучават в електронна среда, както следва: 

1 – седмица - от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. – ОРЕС

 • - учебната практика ще се провежда – ПРИСЪСТВЕНО, както следва:
 • VIII клас – на   10.2021 г. -  сряда              от 12.30 часа – 13.50 часа.
 • IX клас –  на   10.2021 г.  -  понеделник    от 08.00 часа – 13.00 часа
 • X клас -  на    10.2021 г.. -  сряда               от 08.00 часа – 09.30 часа
 • XI клас – на    10.2021 г.  – четвъртък       от 08.00 часа – 13.50 часа

 

 • Учениците от I, II, III, IV, VII, , и XII  клас се обучават в електронна среда, както следва: 

2 –  седмица - 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. – ОРЕС

 • - учебната практика ще се провежда – ПРИСЪСТВЕНО, както следва:
 • XII клас – на    11.2021 г.  – вторник          от 08.00 часа – 13.00 часа

                    на    05.11. 2021 г.  – петък               от 08.00 часа – 13.00 часа

 

 1. Провеждането на обучение от разтояние в електронна среда се осъществява в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт в електронната платформа Microsoft Teams
 • Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават интерактивни презентации и отчети, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други. Платформата позволява дистанционно обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички могат да участват в урока чрез гласово общуване или чат.
 • За учениците I-IV клас - Провеждането на синхронното обучение от разтояние в електронна среда.
 1. Обучението от разтояние в електронна среда се осъществява съгласно утвърдените седмично разписание и дневен режим на училището като продължителността на учебните часове е :
 • 20 минути за учениците 1-4 клас, 30 минути за учениците 5-7 клас и 40 минути за учениците 8-12 клас
 • За начало на учебния час се счита:
 • 9.30 часа за уениците 1-4 клас, както следва:

1-4 клас - 20 минути

 1. 9,30 – 9,50
 2. 10,00 – 10,20

Голямо междучасие

 1. 10,40 – 11,00
 2. 11,10 – 11,30
 3. 11,40 – 12,00
 4. 12,10 – 12,30

 

 • 8,00 часа за учениците 5-12 клас, както следва:

5-7 клас – 30 минути                         8-12 клас – 40 минути

 1. 8,00- 8,30                                        1. 8,00 – 8,40
 2. 8,50 – 9,20                                      2. 8,50 – 9,30
 3. 9,40 – 10,10                                    3. 9,40 – 10,20

Голямо междучасие                               Голямо междучасие

 1. 10,40 – 11,10                                 4. 10,40 – 11,20
 2. 11,30 – 12,00                                 5. 11,30 – 12,10
 3. 12,20 – 12,50                                 6. 12,20 – 13,00
 4. 13,10 – 13,40                                 7. 13,10 – 13,50
 • Учителите следва да срартират събранието в платформата минимум 5 минути преди началото на учебния час с цел своевременно присъединяване на учениците.
 1. Обучениети на учениците 1-12 клас се осъществява съобразно седмичното разписание и учебен план.
 2. Учителите отразяват предподавания за деня учебен материал, отсъствията и закъсненията на учениците за учебни часове, поставените оценки в електронния дневник на училището непосредствено след приключване на съответния учебен час или не по-късно от края на учебните часове за деня.
 • Учителите провеждат консултации с ученици съгласно утвърдения график за I –вия учебен срок за учебната 2021/2022 година.

 

 

Уважаеми родители,


  Във връзка с усложнената противоепидемична обстановка и зачестили запитвания Ви
припомняме какви са възможностите за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)
за не повече от 30 учебни дни:

  Преминаването в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за не повече от
30 учебни дни, съгласно чл. 40а, ал. 3 и 4 от Наредба No 10 за организация на дейностите в
училищното образование, може да се осъществи при следните случаи:

● По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след
заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и
технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30
учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна,
индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на
обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с
документ, не може да посещава училище.

●При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен
процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и
технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма
от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от
30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:
       ○ 1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,

       присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
       ○ 2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
       присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на
       лица, с които той живее на един адрес;
      ○ 3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и
      след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

   При желание за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда родителят
е длъжен да попълни заявление за преминаване към ОРЕС и декларация за техническа
обезпеченост - Приложение No 8 от ПДУ, които изпраща на електронната поща на
училището: su_gabare@abv.bg  или входира лично в деловодството.

   При липса на техническа обезпеченост или при затруднения на родителите да
осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценното участие на
ученика в обучението в електронна среда от разстояние, родителят се свързва с
ръководството на училището за обсъждане на възможните варианти за преодоляване на
затрудненията от подобен характер.

 

Уважаеми ученици и родители,

 

 

Откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе по следния начин:

1) Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от I, V и VIII клас и техните родители. Събитието ще започне в 09:30 ч. в двора на училището. След приключване на церемонията учениците ще влязат по класните стаи за провеждане на ЧАС НА КЛАСА.

2) за учениците от II, III, IV,VI,VII,IX,X,XI и XII клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители по класните стаи по следния график:

10:30 – 11:10 ч. – II, III , IV, VI,  и VII клас

11:30 – 12:10 ч. –  IX, X, XI и XII клас

Ръководството и екипът на  СУ "Христо Ботев" с. Габаре  пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!

 

 

 

 

 

 

За ученици и родители - Изображение 1