Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Механизъм за съвместна работа с институциите

Механизъм за съвместна работа на институциите

Телефон 0800 10 112 и електронна поща obhvat@mon.bg за подаване на сигнали

Междуинституционален механизъм

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

 

Механизъм за съвместна работа с институциите - Изображение 1