Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Конкурси

СУ „ Христо Ботев“ с. Габаре

ОБЯВЯВА едно място за длъжността "Главен учител"
1. „ Главен учител в направление общо- образователна подготовка (ООП)

I. Характер на работата:
ГЛАВНИЯТ УЧИТЕЛ в училището:
1. Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподава и направлението си.
2. Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.
3. Участва в екипи за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и изготвяне на индивидуални програми за обучението им;
4. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.
5. Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.
6. Координира работата на педагогическите екипи по съответните методични обединения в направлението си
7. Планира, организира и координира квалификационно-методическата дейност на равнище училище;
8. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училище.
9. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания.
10. Консултира лицата, заемащи длъжността “учител” и длъжността “старши учител” в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.
10. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.
11. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и
учениците.
12. Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.
13. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.
14. Организира и координира дейностите, свързани с приемните кампании в училището
15. Организира и координира провеждането на общоучилищни извънкласни форми и дейности – празници, конференции, кръгли маси и др.
16. Подпомага ръководството при определяне на стратегически цели и приоритети на училището и при вземането на решения за облика, профила и бъдещото му развитие.
16.Информира и разяснява промените в нормативните документи в образованието и прилагане на ИКТ в учебния процес;
17.Подпомага дейността на директора и заметник директорите
18.Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
 Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование”бакалавър”, професионална квалификация”учител”
 Минимум 10 (десет) години учителски трудов стаж
 Кандидатите да са на постоянен трудов договор в СУ "Христо Ботев" с. Габаре
 Наличие на присъдени квалификационни кредити (минимум 2 за 2023 г.-удостоверения и сертификати); наличие на по- високо ПКС е предимство при класирането
 Разработване и представяне на професионално портфолио
 Компютърна грамотност и умения за работа с MS Оffice, образователни платформи и интернет (удостоверения и сертификати- хартиен вариант; професионално портфолио)
 Отлично познаване на нормативната база в средното и средно- професионалното образование
 Комуникативни умения:
-умение за работа в екип; умение за работа с ученици и родители; умение за работа с институции
-умение за вземане на решения без напрежение
-умение за мотивиране и убеждаване
III. Обявяване на конкурс, подаване на документи, подбор и заемане на длъжността
 Първи етап : Обявяване на конкурс
А. Място на обявяване:

   - в учителската стая
  - на официалния сайт на СУ "Христо Ботев" с. Габаре
Б. Срок на обявяване: 29.09.2023 г.
Втори етап : Подаване на документи:
А. Необходими документи:
1. Заявление до Директора на СУ "Христо Ботев" с. Габаре в свободен стил
2. Професионално портфолио (хартиен /електронен носител)
3. Удостоверения и сертификати (при липса/ актуализация на такива в личното трудово досие на кандидата)
Б. Място на подаване: канцеларията на СУ "Христо Ботев" с. Габаре при ЗАС
В. Срок за подаване:  от 02.10.2023 г.  до 05.10.2023 г. вкл.
Г. Обявяване на класирането: 06.10.2023 г.
Трети етап (при необходимост) : Събеседване / интервю/
А. Представяне на Програма за дейността на кандидата за работата си като главен учител в СУ "Христо Ботев" с. Габаре  пред директора
на училищната институция и председателите/член на МО
Б. Място на провеждане: учителска стая
Дата и час на провеждане: 06.10.2023 г. от  15.00ч

 

Конкурси - Изображение 1