Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Новини

Актуално

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА
УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

Във връзка с предстоящите ДЗИ трябва да бъде извършен задължителен инструктаж със зрелостниците. Изтеглете и се запознайте с инструктажа!

 

09.04.2020 г. Заповед № РД09-762 от 09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

09.04.2020 г. Писмо от МОН  - Указания за дните от 13 до 16 април    № 9105-134/09.04.2020 г.  

06.04.2020 г. Нова заповед на Министъра: № РД09-725/06.04.2020 г.  

03.04.2020 г. 

       Всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистационно обучение ще бъдат изплатени. Това реши Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. Изискването бе учителите да са водили обучение в електронна среда 5 астрономически часа, което включва и подготовка на уроците. Това означава поне 25 часа при петдневна работна седмица. Учителите, които по принцип работят с договор за по-малък норматив, ще получат също възнагражденията си за часовете, които са провели.

     От следващата седмица по предложение на министър Красимир Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет може да се поставят оценки при дистанционното обучение. Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал - по електронен начин, както и да се вписват часовете в електронния дневник.

     В периода от 13 до 16 април ще бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим. В зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа, може да се акцентира върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство и музика), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа. Отрасловият съвет благодари на всички педагогически специалисти за проявената отговорност в тези дни.

 

 

27.03.2020

Министерството на образованието и науката създаде Национална електронна библиотека на учителите.

В това хранилище за електронно съдържание https://e-learn.mon.bg/ има възможност за публикуване и споделяне на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда – видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече проекти, които са свързани със самостоятелност при изпълнението в електронна среда. Те може да са изработени самостоятелно или в екип, като е необходимо да съответстват на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

Хранилището е и платформа за популяризиране на изследователска, ученическа работа, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.

Авторските материали ще се разпределят по класове, по тематични направления и по вид на материала – за обучение, за самоподготовка и за изпитване.

Учителите могат да споделят своите идеи за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, а после, когато то ще се прилага в различни варианти на присъственото обучение в клас, при самоподготовката, преподаването на интегрирано знание, проектно-базираното обучение и др.

 26.03.2020 г.  - Заповед на Министрството на здравеопазването   - № РД-01-154/26.03.2020г.
 
25.03.2020 г.  ВАЖНО !!! -  Дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. - включително
 
 Указания за работа. 
 
ИЗЯВЛЕНИЕ НА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 

Уважаеми учители и директори,

През изминалата седмица стартирахме обучение в електронна среда. През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания. Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте.

Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни трябва да са насочени към:

 1. Да започнем, там където това не е направно, с преподаването на нови знания. Тъй като синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), препоръчваме редуването й с асинхронна форма. По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н., както и преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма. Препоръчваме по-пълноценно използване на възможностите на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя конкретна задача – дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка – търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници, и е възможност за придобиване и проявление на редица ключови умения.
 2. Подобряване на организацията с оглед оптимална дневна натовареност за учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас. Директорите и класните ръководители е необходимо да направят още веднъж анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи), така че дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас – до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда. Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени да ползват допълнителни образователни ресурси. Разпределението на часовете от разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание. Няма необходимост от утвърждаване на това разпределение, целта е да се направи координация между учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска струпване на часове. Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение. Работата в областта на изкуствата и технологиите може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта - чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.
 3. Запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите могат да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка на родителите.
 4. Преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите. Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси. Обръщаме внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците в домейна на МОН mon.bg ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на Министерството. Ето защо препоръчваме създадените акаунти на учениците и учителите да им бъдат предоставени в разумен срок. Важно е да отбележим, че самите профили са в МОН, а не в Майкрософт. Министерството на образованието и науката осигури интеграция на тези профили и безплатна поддръжка за платформата Майкрософт Тиймс, като ползването й не е задължително в този момент, а възможност.
 5. Да създадем още по-интензивна среда за взаимопомощ между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси, консултации за работа в електронна среда и др. Директорите следва да намерят подход за подкрепа на учителите, които не са включени (изцяло или пълноценно) в електронна форма на обучение.
 6. За професионалните гимназии е подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. и/или отложи за по-късен етап групиране на учебните часове за учебна практика в зависимост от спецификата на професията. Подготовката на 12-ти клас за ДИППК е водеща, но основно върху вече взетия материал до края на първия срок.
 7. За учениците, които не са обхванати в обучение от разстояние, ще пренастроим проекта “Подкрепа за успех” с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес в училищата.
 
17.03.2020 г. Важно за зелостниците!!!  Всички, които не са си подали  ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) да го направят в срок до 19.03.2020 г.
 
  - Изтеглете заявлението, попълнете го, сканираите го и го изпратете по ел. поща: su_gabare@abv.bg 
 
 
 
15.03.2020 г.     
 
Скъпи ученици и родители,

 в 8,30ч. започва учебният Ви ден в домашни условия. В профилите си в shkolo.bg и групите на класовете в социалните мрежи ще намерите образователни ресурси, задачи и указания от всеки учител /по познатата ви седмична програмата/. Комуникацията се осъществява чрез ел.дневник, shkolo.bg, социалните мрежи и телефонни разговори. Начален етап ще работят предимно в социалната мрежа – Viber, като ще използват ресурсите в образователната платформа "Уча се", електронните учебници и електронния дневник. Прогимназиален етап освен Viber и електронния дневник ще използват и инструментите  на , наличните ресурси от „Уча се”, електронните учебници и Messenger.

Но преди всичко ...

Бъдете здрави! Пазете се! Спазвайте правилата на поведение, защото няма нищо по-важно от здравето! Обичаме Ви!

Дневен режим на дистанционно обучение

Учебните занятия стартират на 16.03.2020г. до 29.03.2020г. от 8:30 до 13:00 , следвайки следната програма:

 1. 8:30-9:00
 2. 9:10-9:40
 3. 9:50-10:20
 4. 10:30-11:00
 5. 11:10-11:40
 6. 11:50-:12:20
 7. 12:30-13:00

    Часовете по физическо възпитание и спорт НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, а остават свободни за учениците. Ако има часове след 13:00, те ще бъдат СЪКРАЩАВАНИ И НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ

 Дистанционното обучение в училищата?

Дистанционната форма на обучение в Shkolo.bg ще протича по следния начин:

   Учениците ще получават задачи и учебните материали в текстови съобщения във виртуалнита платформа, под формата на видеоуроци, текстови документи или презентации. Учениците ще могат да свалят тези файлове и да работят от вкъщи пред компютър или телефон.

     ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ РАБОТЕЩ КОМПЮТЪР И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ!

Ето как ще протича дистанционната форма на обучение от други уеб платформи:

Учениците ще говорят с учителя по видеочат в предварително създдена класна стая.

Как се създава и влиза във виртуална класна стая?

     Всеки учител ще създава виртуална класна стая, и ще бъде генериран код. Този код ще бъде изпращан в групи на класа, и учениците ще могат да влязат в стаята, след като въведат кода в платформата. Учителят ще може да споделя екрана си по време на видео разговора.

   Формата на обучение, ще протече под формата на видеоразговор, даване на задачи и тяхното решаване онлайн.

   Учениците ще изпрщат домашните си в съответната онлайн платформа.

   Тестове и конторлни НЯМА да се правят, поради възможността на учениците, да се възползват от интернет, за тяхното преписване.

 

Уважаеми ученици, родители и учители,

По заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването учебните занятия се преустановяват до 29.03.2020г. включително. 

    Скъпи родители, ученици и учители в създалата се обстановка най-важна е личаната хигиена на всеки един от нас. Обръщам се към родителите и учителите - Внушете на децата, че чистотата на ръцете им е важна за здравето им. Нека често мият ръцете си особено след тоалетна и преди хранене, като след измивне със сапун използват и дезинфектант.

    Родители, за ваше успокоение може детето Ви да носи в себе си мокри кърпички, със съдържание на спирт, с които да избърсва освен ръцете си и личните си вещи - телефон, химикал и др., дори и чина пред себе си при необходимост и сухи кърпички за бърсане на ръчичките след миене. Всеки отговорно и стриктно трябва да изпълнява инструкциите, разписани от училищното ръководство в Заповед. 

15.03.2020 г. 
 

  Обръщение на началника на РУО - Враца към ученици, родители, директори и педагогически специалисти във връзка с обявеното извънредно положение на територията в Република България

      Във връзка с обявеното извънредно положение на територията в Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Враца Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички училища на територията на област Враца ще се провеждат по електронен път или друг алтернативен начин от дистанция.

Уважаеми ученици,

     Неочакваната ваканция, която  Ви се предоставя, не е за срещи и разходки с приятели, за гледане на филми и игри на любимите Ви електронни устройства. Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Откривайте нови възможности за развитие, адекватно на създалата се ситуация и на предизвикателствата на времето.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

     Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

 15.03.2020 г.    Обръщение на  МОН до родителите на учениците  http://www.ruobg.com/news/read/id/1579
 
 
13.03.2020 г.
 
Уважаеми ученици и родители,

СУ “Христо Ботев” ще остане затворено до второ нареждане! Очаквайте информация относно онлайн учебни занятия, които ще се реализират при домашни условия! Благодаря за разбирането! Пазете се!
 
 
 
МОН - 13.03.2020 г.      https://www.mon.bg/bg/news/3883

     Дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни. Решението e в резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации, както и посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

   Заповедта предвижда въвеждане на дистанционна форма на обучение в училищата.

    Министерството на образованието и науката подготви препоръки към образователните институции за организиране и провеждане на учебни занятия в неприсъствена форма. Осигурена е допълнителна методическа и техническа подкрепа за училищата и преподавателите за реализирането на индивидуалните и специфични планове за неприсъствено обучение.

    "Призовавам всички за отговорност, солидарност и дисциплина. И аз като родител изразявам притесненията си, че има вероятност да бъде пропуснат материал и учениците да не се подготвят достатъчно добре. Но вярвам, че сега е моментът да направим необходимото за опазването на здравето на нашите деца", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Всяка криза е и възможност, сега е моментът да се направи крачка към обучението в електронна среда, посочи той. Министър Вълчев уточни, че не става дума за часове от учебния план, а за самоподготовка и затвърждаване на материала.

    Към момента не се предвижда удължаване на учебната година, намаляване на следващите ваканции и промяна в датите за изпитите. Предстои обявяване на нови дати за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които ще бъдат съобразени с епидемиологичната обстановка в страната. Остава в сила забраната за организирани от образователните институции екскурзионни и образователни пътувания, както и за провеждането на масови мероприятия с участието на деца, ученици и преподаватели и студенти.

 • Заповед на Здравният министър  

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.: 

 

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 
От днес 13.03.2020 г. издателствата  Просвета,  Klett,  Анубис,  Булвест 200  предоставят свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от първи до десети клас. Така българските ученици ще могат да ползват за своята подготовка дигиталните ресурси на издателствата.
 
 
11.03.2020 г.

Важно!!! Грипната ваканция за учениците в област Враца се удължава до 16.03.2020 г. (понеделник) включително 

След заседанието на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ е взето решение за удължаване на грипната ваканция за учениците в област Враца до 16.03.2020 г. включително. 

 Учениците са на училище на 17.03.2020 г.  - вторник.

Учителите утре  - 12.03.2020 г. (четвъртък) са на работа.

 
09.03.2020 г. 
 
    Всички ученици и техните родители по време на грипната ваканция и след нея като превантивна мярка учениците да останат по домовете си, вместо да участват в групови срещи и събирания по домове, улици и заведения.
    В семействата да се работи за спешно изграждане на повишена лична отговорност за поведение в тези условия.
 

Няколко простички експертни предложения в ситуация като настоящата в училищата :

- Добър ход е разумно удължаване на грипната ваканция с още няколко дни (най-вече заради създадената паника и да не се събират на едно място големи групи хора);

- Обмисляне на промяна в планираната пролетна ваканция и използването на времето от нея за учебни дни;

- Обмислено преструктуриране на учебното съдържание, така,че да се ползва само практичното и стойностното;

- Само в много краен случай промени в датите на изпитите в 7 и 12 клас. Както и само в краен случай удължаване на учебното време от втори учебен срок с разумно намаляване на част от лятната ваканция;

- Смислен ход е отваряне на широк обществен дебат за промени в началото и края на учебната година и създаване на възможности за по-голяма гъвкавост на времето за ваканции (например обмисляне на начало на учебните занятия от 1.септември и адаптивна гъвкавост в края на учебната година, според специфичните условия през годината);

- Отделяне на ресурс за създаване на простички, но приложими електронни платформи за дистанционно обучение, като се даде свобода на училищата да се ползват най-удобните за всяко заведение, без да се чака уеднаквяване на системите за цялата страна.

 
!!! Важно за всички ученици.
 
Днес 05.03.2020 г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед: от 6 март (петък) до 11 март ( сряда) включително е обявена грипна епидемия на територията на цялата страна.
 
Учениците са на училище на 12.03.2020 г. - четвъртък.
 
Учителите утре - 06.03.2020 г. са на работа.

 Zapoved_gripna_epidemia_2020.pdf

 

!!! 

След заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа и ОРЗ

е взето решение преустановяването на учебните занятия в училищата в

област Враца да бъдe удължено до 9 февруари 2020 г. включително.

Учебните занятия се подновяват на 10.02.2020 г. - понеделник с програмата за II учебен срок.

 Заповед на Министъра на образованието и науката 

 Резултат с изображение за „грип“

 

ВАЖНО !!!

Грипна ваканция!

Уважаеми родители и ученици,

    След заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа и ОРЗ гр. Враца е взето решение: - дните от 29.01.2020 г. до 05.02.2020 г. се обявяват за неучебни. Редовните учебни занятия з

Посещение в посолството на Ирландия - СОУ Христо Ботев - Габаре

Посещение в посолството на Ирландия

Посещение в посолството на Ирландия
Обучения - СОУ Христо Ботев - Габаре

Обучения

Обучения
Ден на отворените врати - СОУ Христо Ботев - Габаре

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати
Обява - Образователен медиатор - СОУ Христо Ботев - Габаре

Обява - Образователен медиатор

Обява Образователен медиатор
Сигурност - СОУ Христо Ботев - Габаре

Сигурност

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Във връзка с подобряването на сигурността и здравето на учениците се въвеждат следните правила за пропусквателен режим: Влизане в училище след представяне на ученическа карта или бележник. (в случай, че ученика си е забравил картата или бележника - няма да бъде ...
Дати ДЗИ - СОУ Христо Ботев - Габаре

Дати ДЗИ

дзи
Дати НВО - СОУ Христо Ботев - Габаре

Дати НВО

Дати за провеждане на националното външно оценяване, за учебната 2019 - 2020 година   IV клас Български език и литература        – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа Математика                          ...
Механизъм за съвместна работа с институциите - СОУ Христо Ботев - Габаре

Механизъм за съвместна работа с институциите

Механизъм за съвместна работа с институциите
Репортаж за СУ "Христо Ботев", с. Габаре - СОУ Христо Ботев - Габаре

Репортаж за СУ "Христо Ботев", с. Габаре

 Образованието е нашата ...
ОБЯВИ - СОУ Христо Ботев - Габаре

ОБЯВИ

Схема "Училищен плод" и схема"Училищно мляко"