Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Изпити - НВО

I. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

За IV клас 

17. 03. 2021 г.
След извършена от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование апробация на нови елементи в НВО за IV клас и резултатите от нея, със заповед № РД 09-588/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката са изменени инструктажите за ученика и за квестора, утвърдени със заповед № РД 09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката. Промяната е свързана с предварително вписване от училището на входящия номер и името на ученика, а не от самия ученик, както и с начина на отбелязване на отговорите в кръгчетата за въпросите с избираем отговор.

Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас.
Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас.

 

заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
З. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература тук »»»
5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците тук »»»


ІV клас


Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика                                – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

 
Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмено изпитване. 
Времетраенето е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над определеното време.
 
Тестът за НВО по БЕЛ в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:
1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно време за изпълнение 10 минути. 
Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор. Избираемите отговори са три, като само един е верен. 
Прогнозното време за изпълнение на задачите е 10 минути.
2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него. 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. 
Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на 
свободните отговори, както и времето за четене на текста.
3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор, която може да е свързана със:
- създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
- редактиране на текст;
- създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
- създаване на текст по картинка и словесна опора.
Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения и с прогнозно време за изпълнение 15 минути.
 
Тестът по български език и литература за НВО в IV клас съдържа:
- 9-13 задачи с избираем отговор с три възможности за отговор, от които само един е правилен;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача с разширен свободен отговор.
 
Тестът по математика съдържа 25 задачи, от които:
- 18 задачи с избираем отговор;
- 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори


VІІ клас

Български език и литература          – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика                                         – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Заявление за НВО VII  клас - чужд език

Срокът за подаване е 15-19 февруари 2021 г.Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg


Български език и литература              – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика                                            – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)    – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

   Заявление за НВО X клас - чужд език

Инструктаж - ученик

Срокът за подаване е 15-19 февруари 2021 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg

                                                

  Заявление за НВО X клас - ИТ

   Срокът за подаване е 15-19 февруари 2021 г.   - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg