Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

изпити

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Подробности за НВО и ДЗИ (от сайта на МОН) 

______________________________________________________________________

I. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:


ІV клас


Български език и литература   – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа    - няма да се провежда
Математика                                  – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа      - няма да се провежда

 https://www.mon.bg/bg/100148 

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019–2020 година 

 

 1. Заповед на министъра на образованието и науката   
 2. ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  
 3. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА IV КЛАС
 4. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА ІV КЛАС
 5. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА ІV КЛАС
 6. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците


VІІ клас

!!! Важно  

Без този учебен материал за учебната 2019/2020 г. bez-tozi-ucheben-material-za-2019-2020


Български език и литература        – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика                                       – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа


Чужд език (по желание на ученика)  – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа   - Няма да се провежда

 https://www.mon.bg/bg/100149

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019 – 2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019 – 2020 година 

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019 – 2020 година

     Заявление за НВО VII клас - чужд език

Срокът за подаване е 9 април 2020 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg

Актуално

 1. Заповед на министъра на образованието и науката 
 2. ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 3. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 4. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 5. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците


Х клас


Български език и литература     – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа   - няма да се провежда.
Математика                                    – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа      - няма да се провежда
Чужд език (по желание на ученика)   – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа       - няма да се провежда        

   Заявление за НВО X клас - чужд език

Срокът за подаване е 9 април 2020 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg


Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода                                                       -  15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)   

  Заявление за НВО X клас - ИТ

   Срокът за подаване е 9 април 2020 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg

 

https://www.mon.bg/bg/100151

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019 – 2020 година 

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019 – 2020 година 

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019 – 2020 година 

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019 – 2020 година

       

 

 1. Заповед на министъра на образованието и науката 
 2. ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 3. ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА Х КЛАС ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
 4. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС
 5. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА
  за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
 6. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС
 7. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА
  за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
 8. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 9. ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас
 10. ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас
 11. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 12. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА 
  за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език
 13. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА
  за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

_______________________________________________________________________

II.   Заповед на министъра на образованието 

Актуално

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА
УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

Във връзка с предстоящите ДЗИ трябва да бъде извършен задължителен инструктаж със зрелостниците. Изтеглете и се запознайте с инструктажа!

 

      НОВА Заповед на министъра на образованието № РД09-1086/15.05.2020 г.

 • Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

!!! Важно  

Без този учебен материал за учебната 2019/2020 г. bez-tozi-ucheben-material-za-2019-2020

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ


Сесия май – юни

 • Български език и литература        – 01 юни 2020 г., начало 09,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 ч.
 • втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация  -  5 юни 2020 г.
 • изпит по практика                          - 8 и 9 юни 2020 г.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  02 юни 2020 г. и  04 юни 2020 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.
 1. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал.3 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ по § 7, ал. 4, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 1. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК
 2. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛИТЕ КОНСУЛТАНТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)
 3. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)
 4. ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА
 5. ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
 6. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ДОПУСКАНЕ до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
 7. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
 8. С П Р А В К А за зрелостниците, които не са допуснати до държавните зрелостни изпити РУО
 9. С П Р А В К А за зрелостниците, които не са допуснати до държавните зрелостни изпити
 10. С П Р А В К А за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавните зрелостни изпити
 11. ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
 12. Заповед на министъра на образованието и науката 

 III. Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация, както следва: З А П О В Е Д№ РД09-2151/ 27.08.2019 г.

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на
втора степен на професионална квалификация за професия код 811070 Готвач

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

УКАЗАНИЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ