Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Документи, графици , заповеди и ваканции

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНA

  1. Стратегия за развитие на СУ "Христо Ботев" - село Габаре (2016 - 2020 г.) --> виж ТУК  

  2. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - виж ТУК

  3. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден - виж ТУК

           4.  Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - виж ТУК

           5. Правилник за вътрешния трудов ред  - виж ТУК

           6.  Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев" - село Габаре - виж ТУК

           7. План за квалификацикационната дейност -виж ТУК

           8. Вътрешни правила  за вътрешноинституционална квалификационна дейност - виж ТУК

          9.  Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ) -2019/2020

          10. Вътрешни правила за разпределяне на средствата за работа с деца от уязвими групи 

          11. Училищна програма за задържане на учениците в училище-2019/2020

          12. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси - 2019/2020

          13.  Вътрешни правила за организиране на ученическото хранене - 2019/2020

          14. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование 

          15.  Механизъм за контрол на редовно и точно отразяване отсъствията на учениците в задължителната училищна документация - 2019/2020

          16. Механизъм за недопускане на фиктивно записани ученици - 2019/2020

          17. Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилието - виж ТУК

          18. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици - 2019/2020

          19.  Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и техните лични лекари (медицинското лице в училище) - 2019/2020

          20. Инструктаж на педагогическите специалисти ––> виж ТУК 

          21. Етичен кодекс - 2019/2020

          22. Седмично разписание и график БДП - 2019/2020

          23. Механизъм за съвместна работа с институциите - 2019/2020

 1. Решение №373 от 05.07.2017 г.на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 2. Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:
 3. Заповеди за определяне на участници в училищни екипи за съвместна работа с институциите на директора на училището за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 4. Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    0800 10 112
 5. Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    obhvat@mon.bg
 6. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;
 2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;
 3. Практически насоки за действия при инцидент;
 4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

      

          24. Система от символи за качествени показатели за оценяжане I, II и III клас-2019/2020

          25. Мерки за повишаване качеството на образованието - 2019/2020

              График за учебното време и ваканции             

           Заповед ДЗИ и график  

 Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

             Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)

             Програми и проекти - МОН

             Наредби-МОН

            Заповеди - МОН