Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Документи, графици , заповеди и ваканции

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 -2021 ГОДИНA

              Ковид-19

     1. "Екшън план" за дейностите за превключване за кратко време за работа в дистанционна среда

       2. Училищна програма за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

       3. Алгоритъм на дезифекционните мероприятия на работните места 

             Стратегия:

     1. Стратегия за развитие на Средно училище "Христо Ботев" с. Габаре 2020/2024 г.

          Правилници, програми,  планове и механизми

     1. Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни

     2. Програма за Гражданцко, здравно, екологично и интеркултурно обтазование 2020/2021

     3. Правилник за дейността и устройството на училището 2020/2021

     4. Правилник за Вътрешния трудов ред 2020/2021

     5. Етичен кодекс 2020/2021

     6. Годишен план за дейността на училището 2020/2021

     7. План за Квалификационната дейност 2020/2021

     8. Правила за работа с Електронен дневник 2020/2021

     9. Вътрешни птавила за осигуряване на ученическото столово хранене 2020/2021

    10. Седмични разписание I срок 2020/2021

    11. Правилник за Осигуряване на условия на възпитание, обучение и труд /БУВОТ/ 2020/2021

    12. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование  2020/2021

    13.  Механизъм за контрол на редовно и точно отразяване отсъствията на учениците в задължителната училищна документация - 2020/2021

    14. Механизъм за недопускане на фиктивно записани ученици - 2020/2021

   15. Програма за превантивна, корекционна работа с ученици, застрашени от отпадане за учебната - 2020/2021

   16. Система от символи за качествени показатели за оценяжане I, II и III клас-2020/2020

   17.  Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден-2020/2021

   18. План на заседанията за работа на Педагогическия съвет за 2020/2021

   19. Училищна процедура за налагане на санкции на учениците за 2020/2021 

   20. Училищна програма за подобряване резултатите на учениците от НВО и ДЗИ

   21. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси - 2020/2021

          

 

  

 1. 3. 

           4.  Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - виж ТУК

            6. Правилник за Архивиране, съхранение и унищожаване на документи

           9. Вътрешни правила  за вътрешноинституционална квалификационна дейност - виж ТУК

          10.  Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ) - актуализирани към 10.06.2020 г.

          11. Вътрешни правила за разпределяне на средствата за работа с деца от уязвими групи 

          12. Училищна програма за задържане на учениците в училище-2019/2020

          13. 

          14.  Вътрешни правила за организиране на ученическото хранене - 2019/2020

          15. Правила за получаване, ползване и съхраняване на безвъзмездно ползване на учебници - I-VII клас

          19. Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилието - виж ТУК

          20. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици - 2019/2020

          21. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и техните лични лекари (медицинското лице в училище) - 2019/2020

          22. Инструктаж на педагогическите специалисти

          26. Механизъм за съвместна работа с институциите - 2019/2020            

 1. Решение №373 от 05.07.2017 г.на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 2. Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:
 3. Заповеди за определяне на участници в училищни екипи за съвместна работа с институциите на директора на училището за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 4. Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    0800 10 112
 5. Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    obhvat@mon.bg
 6. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.
 7. Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход
 8. Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 9. ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

            Приложения:

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;
 2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;
 3. Практически насоки за действия при инцидент;
 4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата
 5.  Алгоритъм за взаимодействие между институциите

   

        28. Мерки за повишаване качеството на образованието - 2019/2020

        29. СФУК - 2019/2020

        30. ДРУГИ

         График за учебното време и ваканции             

         Заповед ДЗИ и график  

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

         Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)

         Програми и проекти - МОН

         Наредби-МОН

         Заповеди - МОН