Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Документи, графици , заповеди и ваканции

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНA

  1. Стратегия за развитие на СУ "Христо Ботев" - село Габаре (2016 - 2020 г.)

  2. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - виж ТУК

  3. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

           4.  Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - виж ТУК

           5. Правилник за вътрешния трудов ред 

           6. Правилник за Архивиране, съхранение и унищожаване на документи

           7.  Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев" - село Габаре - виж ТУК

           8. План за квалификацикационната дейност -виж ТУК

           9. Вътрешни правила  за вътрешноинституционална квалификационна дейност - виж ТУК

          10.  Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ) - актоализирани към 01.01.2020 г.

          11. Вътрешни правила за разпределяне на средствата за работа с деца от уязвими групи 

          12. Училищна програма за задържане на учениците в училище-2019/2020

          13. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси - 2019/2020

          14.  Вътрешни правила за организиране на ученическото хранене - 2019/2020

          15. Правила за получаване, ползване и съхраняване на безвъзмездно ползване на учебници - I-VII клас

          16. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование 

          17.  Механизъм за контрол на редовно и точно отразяване отсъствията на учениците в задължителната училищна документация - 2019/2020

          18. Механизъм за недопускане на фиктивно записани ученици - 2019/2020

          19. Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилието - виж ТУК

          20. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици - 2019/2020

          21. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и техните лични лекари (медицинското лице в училище) - 2019/2020

          22. Инструктаж на педагогическите специалисти 

          23. Етичен кодекс - 2019/2020

          24. Седмично разписание - I срок  и график БДП - 2019/2020

          25. Седмично разписание - II срок

          26. Механизъм за съвместна работа с институциите - 2019/2020            

 1. Решение №373 от 05.07.2017 г.на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 2. Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:
 3. Заповеди за определяне на участници в училищни екипи за съвместна работа с институциите на директора на училището за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 4. Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    0800 10 112
 5. Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    obhvat@mon.bg
 6. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.
 7. Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход
 8. Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 9. ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

            Приложения:

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;
 2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;
 3. Практически насоки за действия при инцидент;
 4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата
 5.  Алгоритъм за взаимодействие между институциите

      

          27. Система от символи за качествени показатели за оценяжане I, II и III клас-2019/2020

        28. Мерки за повишаване качеството на образованието - 2019/2020

        29. СФУК - 2019/2020

        30. ДРУГИ

         График за учебното време и ваканции             

         Заповед ДЗИ и график  

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

         Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)

         Програми и проекти - МОН

         Наредби-МОН

         Заповеди - МОН