Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Документи, графици , заповеди и ваканции

  1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНA

    1. Стратегия за развитие на СУ "Христо Ботев" - село Габаре (2016 - 2020 г.) --> виж ТУК  

    2. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд --> виж ТУК  

    3. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден --> виж ТУК

           4.  Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи --> виж ТУК

           5. Правилник за вътрешния трудов ред  - PVTR_2018

           6.  Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев" - село Габаре --> виж ТУК

           7. План за квалификацикационната дейност --> виж ТУК

           8. Вътрешни правила  за вътрешноинституционална квалификационна дейност --> виж ТУК

          9.  Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ) - Виж в прикачени документи.

          10. Вътрешни правила за разпределяне на средствата за работа с деца от уязвими групи -Виж в прикачени документи.

          11. Училищна програма за задържане на учениците в училище -Виж в прикачени документи.

          12. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси --> ТУК

          13.  Вътрешни правила за организиране на ученическото хранене --> ТУК

          14. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование -Aktualizirani_pravila_stipendii

          15.  Механизъм за контрол на редовно и точно отразяване отсъствията на учениците в задължителната училищна документация --> виж ТУК

          16. Механизъм за недопускане на фиктивно записани ученици --> виж ТУК

          17. Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилието --> виж ТУК

          18. Училищна програма за намаряване риска за отпадане на ученици ---> ТУК

          19.  Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и техните лични лекари (медицинското лице в училище) --> виж ТУК

          20. Инструктаж на педагогическите специалисти ––> виж ТУК 

          21. Етичен кодекс -- виж ТУК

          22. Седмично разписание -- виж ТУК

          23. Механизъм за съвместна работа с институциите --> виж ТУК

          24. Заповед - Система от символи за качествени показатели --> ТУК

          25. Система от символи за качествени показатели за оценяжане I, II и III клас --> ТУК 

              График за учебното време и ваканции 

             Заповед ДЗИ и график

             Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)

             Програми и проекти

             Наредби